ครม.เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการวิธีการ-เงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ

ข่าวเศรษฐกิจ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 13:47 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

สำหรับสาระสำคัญของร่างระเบียบดังกล่าว มีดังนี้

1. ยกเลิกระเบียบฉบับเดิม คือ ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายสีรำภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย และระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายสีรำภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

2. กำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.61

3. หลักเกณฑ์การนำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานอ้อยและน้ำตาลทราย

กำหนดให้โรงงานอ้อยและน้ำตาลทราย นำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาล โดยคำนวณจากปริมาณอ้อยที่ชาวไร่อ้อยส่งให้แก่โรงงานในแต่ละฤดูการผลิต อัตรา 20 บาทต่อ 1 ตันอ้อย โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้ (1) งวดที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน (2) งวดที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม (3) งวดที่ 3 ภายในเดือนตุลาคม (4) งวดที่ 4 ภายในเดือนธันวาคม

โดยเงินที่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายได้รับ ให้ตกเป็นของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายตามมาตรา 27 (8) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

4. เงินที่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายได้รับจากโรงงานใด ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 ที่เป็นฤดูการผลิตปี 2560/2561 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ส่งคืนแก่โรงงานนั้นตามจำนวนที่ได้รับมา

5. กรณีโรงงานไม่นำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระจนกว่าจะได้ทำการชำระเสร็จสิ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ