ครม.อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 โครงการ

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday June 18, 2019 17:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร (2) โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน (3) โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน และ (4) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐ จากวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ต่อเนื่องถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันครบรอบปีแรกของการขยายเวลาการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 กุมภาพันธ์ 2562)

พร้อมทั้งเห็นชอบให้คณะกรรมการ บจธ.พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2563) เพื่อให้ บจธ. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของ บจธ. จำนวน 4 โครงการต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

เรื่องนี้เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (5 กุมภาพันธ์ 2562) เห็นชอบให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) นำเงินงบประมาณ จำนวน 400,427,037 บาท ดำเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. จำนวน 4 โครงการ [(1) โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร (2) โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน (3) โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินและเกษตรกรและผู้ยากจน และ (4) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐ] โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 8 มิถุนายน 2562 ซึ่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โครงการฯ ซึ่งมีวงเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 400,427,037 บาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 14,309,582.95 บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.57 คงเหลืองบประมาณรวมทั้งสิ้น 386,117,454.05 บาท

แต่เนื่องจากโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานหลายขั้นตอน บางขั้นตอนใช้ระยะเวลามาก เช่น กระบวนการขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดใช้ระยะเวลาประมาณ 90 วัน ส่งผลให้การจัดซื้อที่ดินเกิดความล่าช้า นอกจากนี้ ที่ดินที่จะจัดซื้อบางส่วนเป็นที่ดินของโรงเรียนและบางพื้นที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย จึงทำให้ต้องจัดหาที่แห่งใหม่แทนพื้นที่ดังกล่าว จึงทำให้เกิดความล่าช้า ดังนั้น ในครั้งนี้ บจธ. จึงขอขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงานฯ จำนวน 4 โครงการดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดโครงการฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เป็นต่อเนื่องไปถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2563 และขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการ บจธ. พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2563) เพื่อให้ บจธ. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการฯ ต่อไป


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ