คลัง เผยผลจัดเก็บรายได้ไตรมาสแรกปีงบฯ 63 สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 1.5% และ สูงกว่าเป้า 1.4%

ข่าวเศรษฐกิจ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 17:28 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้ รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 605,768 ล้าน บาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 8,354 ล้านบาท หรือ 1.4% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 9,125 ล้านบาท หรือ 1.5%

โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรและการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณการ จำนวน 6,524 และ 5,935 ล้านบาท หรือ 1.7% และ 8.9% ตามลำดับ

          ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62)/1
                                            หน่วย:ล้านบาท
                        เปรียบเทียบ    ปมก.ตาม    เปรียบเทียบ
                        ปีนี้กับปีที่แล้ว    เอกสารงปม.  ปีนี้กับปมก.ตามเอกสารงปม.
ที่มาของรายได้       ปีนี้     ปีที่แล้ว   จำนวน  ร้อยละ        จำนวน  ร้อยละ
1.กรมสรรพากร     393,176    412,446  (19,270)  (4.7)  386,652   6,524  1.7
2.กรมสรรพามิต     157,664    131,343  26,321  20.0  164,555  (6,891) (4.2)
3.กรมศุลกากร      26,127    28,649  (2,522)  (8.8)  26,500   (373) (1.4)
รวมรายได้ 3 กรม    576,967    572,438   4,529   0.8  577,707   (740) (0.1)
4.รัฐวิสาหกิจ      72,387    65,514   6,873  10.5   66,452   5,935  8.9
5.หน่วยงานอื่น      37,326    50,359  (13,033) (25.9)  37,206    120  0.3
5.1 ส่วนราชการอื่น    31,172    44,837  (13,665) (30.5)  32,066   (894) (2.8)
5.2 กรมธนารักษ์     6,154     5,522    632  11.4   5,140   1,014 19.7
รวมรายได้จัดเก็บ(Gross) 686,680    688,311  (1,631)  (0.2)  681,365   5,315  0.8
หัก/2         80,912    91,668  (10,756) (11.7)  83,951  (3,039) (3.6)
รวมรายได้สุทธิ     605,768    596,643   9,125   1.5  597,414   8,354  1.4
หมายเหตุ/1 ตัวเลขเบื้องต้น ณ วันที่ 7 มกราคม 2563
/2 รายการหัก (1) คืนภาษีของกรมสรรพากร 71,085 ล้านบาท (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 เป็นตัวเลขจริง เดือน
ธันวาคม 2562 เป็นตัวเลขคาดการณ์)
(2) อากรถอนคืนกรมศุลกากร 1,894 ล้านบาท
(3) จัดสรรรายได้จาก VAT ให้อบจ. 4,937 ล้านบาท (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 เป็นตัวเลขจริง
เดือนธันวาคม 2562 เป็นตัวเลขคาดการณ์)
(4) เงินกันชดเชยส่งออก 2,996 ล้านบาท (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 เป็นตัวเลขจริง เดือนธันวาคม
2562 เป็นตัวเลขคาดการณ์)

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ