ครม.อนุมัติร่างพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล ยกเลิกกำหนดราคา-อุดหนุนจากภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ WTO

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday March 24, 2020 16:50 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้เพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนโรงงาน หรือชาวไร่อ้อย หรือมีไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่

2. การรองรับการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกำหนดให้นำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยให้รองประธานสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนประธานได้ และกำหนดให้นำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน้ำตาลทราย รวมทั้ง เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการน้ำตาลทราย ทั้งนี้ เพื่อให้บทบัญญัติมีความครบถ้วนสมบูรณ์

3. หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยแก้ไขหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร โดยตัดเรื่องการกำหนดราคาน้ำตาลทรายออก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกที่เกี่ยวกับการกำหนดปริมาณการผลิต และการจัดจำหน่ายน้ำตาลทรายโดยภาครัฐ

4. ที่มาของเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย โดยแก้ไขเพิ่มเติมที่มาของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย โดยตัดการกู้เงินโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี คงเหลือเพียงเงินกู้ และตัดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลออก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกในส่วนที่เกี่ยวกับการอุดหนุนจากภาครัฐ

5. การส่งเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยยกเลิกบทบัญญัติเรื่องการจัดสรรเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีการนำส่งเงินให้แก่กองทุนดังกล่าว ประกอบกับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไม่ได้มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอ้อยและน้ำตาลทราย

6. หลักเกณฑ์การนำเข้าน้ำตาลทราย โดยกำหนดให้สามารถนำเข้าน้ำตาลทรายได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดองค์การการค้าโลก เดิมห้ามมิให้นำเข้าน้ำตาลทราย

7. การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น โดยแก้ไขเพื่อกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการกำหนดตัวเลขเพื่อเป็นเพดานในการกำหนดราคาไว้ให้ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตขั้นต้นและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นต้องไม่น้อยกว่า 80% แต่ไม่เกิน 95% ของประมาณการรายได้ที่คำนวณได้

8. หลักเกณฑ์การหักส่วนต่างที่เกิดขึ้นในกรณีราคาอ้อยขั้นสุดท้าย และผลตอบแทนการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น โดยแก้ไขโดยตัดบทบัญญัติที่กำหนดให้กองทุนต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น โดยกำหนดให้นำส่วนต่างที่เกิดขึ้นไปหักจากราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น หรือราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายในฤดูการผลิตปีถัดไป เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกในส่วนที่เกี่ยวกับการอุดหนุนจากภาครัฐ

9. บทเฉพาะกาล เพื่อรองรับระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใหม่ใช้บังคับ พร้อมทั้งกำหนดให้การออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสอดรับกับการเร่งรัดการออกกฎหมายลำดับรองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามหลักการของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ