ครม.รับทราบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 13 กลุ่มสาขาอาชีพ มีผลบังคับใช้ 1 พ.ค. 63

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday April 7, 2020 16:43 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบตามที่กระทรวง แรงงานเสนอประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ(ฉบับที่ 9) จำนวน 13 กลุ่มสาขาอาชีพ/กลุ่ม อุตสาหกรรม รวม 64 สาขาอาชีพ โดยพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างจากลักษณะการทำงาน การจ่ายค่าจ้างจริงในตลาดแรงงาน ความ สามารถในการจ่ายของนายจ้าง รวมทั้งสถานการณ์และสภาพข้อเท็จจริงในแต่ละสาขาอาชีพ และจัดทำร่างอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เสนอคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 แล้ว โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.63 เป็นต้นไป ดังนี้

                                        หน่วย : บาท/วัน
     ลำดับ    กลุ่มสาขาอาชีพ/กลุ่มอุตสาหกรรม        ระดับ 1*  ระดับ 2**   ระดับ 3***
     กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ
     1.ผู้ประกอบอาหารไทย                  440     565     -
     2.พนักงานนวดไทย                   485     640     795
     3.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด)     540     715     -
     4.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (สุคนธบำบัด)    595     790     -
     5.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (วารีบำบัด)     625     825     -
     6.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (โภชนบำบัด)    680     900     -
     กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้ อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
     7.ช่างช่อมไมโครคอมพิวเตอร์               440     550     660
     8.ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร                 440     550     660
     9.ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม                 440     550     660
     10.ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก      440     550     660
     11.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)              440     550     -
     กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ
     12.ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์           510     585     740
     13.ช่างเชื่อมแม็ก                    440     550     660
     14.ช่างเชื่อมทิก                     505     680     855
     15.ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทินความหนาแน่นสูง           510     -      -
     16.ช่างประกอบท่อ                    540     -      -
     17.ช่างทำแม่พิมพ์ฉีดโลหะ                 530     -      -
     กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง
     18.ช่างไม้ก่อสร้าง                    425     545     670
     19.ช่างก่ออิฐ                      380     515     645
     20.ช่างฉาบปูน                     425     545     670
     21.ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง                 405     525     645
     22.ช่างหินขัด                      440     -      -
     23.ช่างฉาบยิบซั่ม                    440     -      -
     24.ช่างมุมหลังคากระเบื้องคอนกรีต              440     565     685
     กล่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     25.พนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง           400     475     -
     26.พนักงานประกอบมอเตอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า        410     490     -
     27.ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า   455     540     -
      และอิเล็กทรอนิกส์
     28.ช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย            440     530     -
     กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
     29.ช่างกลึงสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์        440     530     -
     30.ช่างเชื่อมมิก-แม็กสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์     440     530     -
     31.ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมผลิต    440     530     -
      ชิ้นส่วนยานยนต์
     32.ช่างเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน   440     530     -
      ยานยนต์
     33.ช่างเทคนิคพ่นสีตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์       440     530     -
     34.ช่างเทคนิคพ่นซีลเลอร์ตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์    440     530     -
     35.พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (ขั้นสุดท้าย)      440     530     -
     36.ช่างเทคนิคเชื่อมสปอตตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์    440     530     -
     กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี
     37.ช่างเจียระไนพลอย                  465     605     -
     38.ช่างหล่อเครื่องประดับ                 465     605     -
     39.ช่างตกแต่งเครื่องประดับ                465     605     -
     40.ช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ               465     605     -
     กลุ่มอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ
     41.ช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล              510     605     -
     42.ช่างเชื่อมทิกสำหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ      550     660     -
     43.ช่างเทคนิคระบบส่งกำลัง                495     595     -
     44.ช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก                510     605     -
     กล่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
     45.ช่างเชื่อมระบบท่อในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่อง   440     535     -
      ทำความเย็น
     46.ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่           425     520     -
     47.ช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดเล็ก               425     520     -
     48.พนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ             410     505     -
     กลุ่มอตสาหกรรมแม่พิมพ์
     49.ช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ               495     595     -
     50.ช่างเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม                475     570     -
     51.ช่างเทคนิคเครื่องไวร์คัทอีดีเอ็ม              475     570     -
     52.ช่างขัดเงาแม่พิมพ์                   420     505     -
     กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก
     53.พนักงานหลอมเหล็กเตาอาร์คไฟฟ้า             515     620     -
     54.พนักงานปรุงแต่งน้ำเหล็กในเตาปรุงน้ำเหล็ก (Ladle Furnace) 535     640     -
     55.พนักงานหล่อเหล็ก                   490     600     -
     56.พนักงานควบคุมการอบเหล็ก               470     575     -
     กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
     57.ช่างเทคนิคเครื่องฉีดพลาสติก               405     480     -
     58.ช่างเทคนิคเครื่องเป่าถุงพลาสติก             405     480     -
     59.ช่างเทคนิคเครื่องเป่าภาชนะกลวง             405     480     -
     60.ช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก          440     515     -
     กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า
     61.พนักงานตัดวางรองเท้า                 395     435     -
     62.พนักงานอัดพื้นรองเท้า                 405     450     -
     63.ช่างเย็บรองเท้า                   405     450     -
     64.พนักงานประกอบรองเท้า (เย็น)             385     415     -

     *มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 : ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์การทำ
งานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการฝึกฝีมือแรงงาน หรือฝึกอาชีพ หรือเป็นผู้จบการศึกษาในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง
     **มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2 : ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีประสบการณ์การทำงาน หรือประกอบอาชีพในสาขา
อาชีพที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1 (ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี) หรือได้คะแนนในการทดสอบฯ
ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่า 80%
     ***มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 3 : ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีประสบการณ์การทำงาน หรือประกอบอาชีพในสาขา
อาชีพที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 2 (ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี) หรือได้คะแนนในการทดสอบฯ
ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่า 80%

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ