โพลระบุทางรอด ศก.ไทยยุคโควิดต้องเน้นสร้างงาน-สร้างอาชีพ อัดฉีดเงินให้ถึงรากหญ้า

ข่าวเศรษฐกิจ Friday June 26, 2020 17:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "ทางเลือก..ทางรอด ประเทศไทย ยุคโควิด-19" กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในด้านปัญหาเศรษฐกิจจะสามารถแก้ไขได้จะต้องเน้นสร้างงาน สร้างอาชีพ 81.07% รองลงมาคือ อยากให้มีการพักหนี้ (ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) 55.23%, รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาของประชาชนให้มากขึ้น 54.12%, มีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว 52.78% และรัฐบาลฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจนถึงระดับรากหญ้า 44.10%

จากผลการสำรวจดังกล่าวทำให้เห็นว่าประชาชนอยากให้เน้นแก้ปัญหาเรื่องการจ้างงาน อยากให้มีงานทำ เพื่อจะได้เกิดรายได้ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาระดับบุคคลที่เห็นภาพ ได้ชัดเจน เพราะหากประชาชนมีงานทำ ก็จะได้มีรายได้ มีเงินไว้จับจ่ายใช้สอยนั่นเอง

ในด้านสังคมไทยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ประชาชนควรยึดหลักพอเพียงในการดำรงชีวิต 83.56% รองลงมาคือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจให้แก่กัน 78.67%, ทุกคนควรมีสติ มีความอดทน 74.67%, มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ 73.78%, และควรเคารพกติกาของสังคม 67.33%

จากผลการสำรวจดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในภาพรวมปัญหาของสังคม เป็นปัญหาที่ทุกคนสามารถแก้ไขร่วมกันได้ ตั้งแต่ยึดหลักการพอเพียงในการดำเนินชีวิต มีน้ำใจต่อกัน มีสติในการใช้ชีวิต ช่วยเหลือกัน โดยอยู่ในพื้นฐานการเคารพกฎหมายของบ้านเมือง ก็จะทำให้ปัญหาสังคมผ่านพ้นไปได้

ด้านปัญหาในด้านการเมืองไทย กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ควรทำมากที่สุด คือ นักการเมืองทุกระดับต้องไม่ทุจริตคอรัปชั่น 83.67% รองลงมาคือ ไม่เห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ 81.21%, เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 74.27%, บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 69.80%, และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการทำงานอย่างเป็นระบบ 66.44%

จากผลการสำรวจดังกล่าว ทำให้สะท้อนภาพปัญหาทางการเมืองที่คนไทยมองว่ามีปัญหามายาวนานนั้นมาจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ดังนั้นจึงควรแก้ปัญหาด้วยการไม่ทุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ตัวเอง เห็นแก่ประชาชน มีธรรมาภิบาล และต้องให้ทุกฝ่ายสามารถส่วนร่วมในการตรวจสอบได้

ผลการสำรวจของสวนดุสิตโพลครั้งนี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นความคิดและมุมมองของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนคนไทยที่มองเห็นสภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ โดยอาศัยความร่วมมือตั้งแต่ประชาชนและทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐที่ต้องมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านต่อไป

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,070 คน สำรวจระหว่างวันที่ 15-19 มิ.ย.63


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ