สศค.เผยฐานะการคลังภาครัฐบาลครึ่งแรกปีงบ 63 รายได้โต 5.9% YoY

ข่าวเศรษฐกิจ Monday July 13, 2020 17:20 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานฐานะการคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการ คลัง (สศค. หรือ GFS) ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) ภาครัฐบาล (รัฐบาล กองทุน นอกงบประมาณ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีรายได้ 1,661,051 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 92,402 ล้านบาท หรือ 5.9% ส่วนหนึ่ง เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ภาษีเบียร์ การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และรายได้ของกองทุนนอกงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเป็น สำคัญ

สำหรับรายจ่ายมีจำนวนทั้งสิ้น 1,840,222 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 31,558 ล้านบาท หรือ 1.7% ทั้งนี้ จากรายได้และรายจ่ายดังกล่าวส่งผลให้ดุลการคลังภาครัฐบาลขาดดุล 179,171 ล้านบาท คิดเป็น 1.1% ของ GDP และดุลการคลังเบื้อง ต้นของภาครัฐบาล (Primary Balance) ขาดดุล 162,507 ล้านบาท คิดเป็น 1.0% ของ GDP

     ดุลการคลังของรัฐบาลตามระบบ สศค.ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63)
                                        หน่วย:ล้านบาท
                      ช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ       เปรียบเทียบ
                   2563  %ofGDP 1/  2562  %ofGDP 1/ จำนวน  ร้อยละ
1.ภาครัฐบาล
 1.1 รายได้             1,661,051 10.2 1,568,649  9.3   92,402   5.9
 - รัฐบาล(รัฐบาล/กองทุนนอกงบประมาณ)  1,691,285 10.4 1,606,229  9.6   85,056   5.3
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       306,599  1.9  370,596  2.2  (63,997) (17.3)
 - หักการนับซ้ำ            336,833  2.1  408,176  2.4  (71,343) (17.5)
 1.2 รายจ่าย            1,840,222  11.3 1,808,664  10.8   31,558   1.7
 - รัฐบาล(รัฐบาล/กองทุนนอกงบประมาณ) 1,894,819  11.7 1,909,090  11.4  (14,271)  (0.7)
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       282,236  1.7  307,750  1.8  (25,514)  (8.3)
 - หักการนับซ้ำ            336,833  2.1  408,176  2.4  (71,343) (17.5)
 1.3 ดุลการคลังภาครัฐบาล       (179,171) (1.1) (240,015) (1.4)  60,844  25.4
 1.4 ดุลการคลังเบื้องต้นของภาครัฐบาล   (162,507) (1.0) (166,047) (1.0)   3,540   2.1
หมายเหตุ
1/GDP ปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ 16,242,000 ล้านบาท GD{ ปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 16,794,690 ล้านบาท ข้อมูล ณ 18 พ.
ค. 63
2/หักการนับซ้ำ (Consolidate) คือการหักล้างการบันทึกธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐบาล เช่น รายจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะบัน
ทึกเป็นธุรกรรมที่ซ้ำกับรายได้เงินอุดหนุนของกองทุนนอกงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั้นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างกันนี้
จึงควรถูกหักล้างออก โดยหักจำนวนเดียวกัน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ