ครม.อนุมัติปรับขึ้นภาษีป้ายแบบเดิมพร้อมกำหนดภาษีสื่อดิจิทัล-อิเล็กทรอนิกส์ มีผล 1 ม.ค.64-31 ธ.ค.66

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday July 14, 2020 16:59 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าว แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราช บัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการ ต่อไปได้

ทั้งนี้ ให้แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยให้ ปรับอัตราภาษีป้ายที่มีอักษรไทยล้วน หรือป้ายที่มีตัวอักษรภาษาไทยปนกับอักษรต่างประเทศและปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น หรือป้ายที่ไม่ มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

พร้อมทั้ง กำหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่ สำหรับป้ายที่ใช้เครื่องจักรกล ป้ายอักษรวิ่ง และป้ายจออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการโฆษณา มากกว่าหนึ่งภาพในหกสิบวินาที

กำหนดให้อัตราภาษีป้ายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใน ปัจจุบัน และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ประเภทป้าย    อัตราตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510   อัตราปัจจุบัน   อัตราตามร่างกฎกระทรวง
1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน      10 บาท/500 ตร.ซม.      3 บาท/500 ตร.ซม.   5 บาท/500 ตร.ซม.
2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ
และหรือเครื่องหมายอื่น     100 บาท/500 ตร.ซม.     20 บาท/500 ตร.ซม.   26 บาท/500 ตร.ซม.
3.ป้ายดังต่อไปนี้
(ก)ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพ
หรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่   200 บาท/500 ตร.ซม.     40 บาท/500 ตร.ซม.   50 บาท/500 ตร.ซม.
(ข)ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด
อยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 200 บาท/500 ตร.ซม.     40 บาท/500 ตร.ซม.   40 บาท/500 ตร.ซม.
4.ป้ายตามข้อ 1-3 ต่อไปนี้
(ก) มีข้อความ เครื่องหมายหรือภาพ    -             -        1,010 บาท/1 ตร.ม.
ปรากฏอยู่ในป้ายไม่เกิน 3 เดือน
(ข) มีข้อความ เครื่องหมายหรือภาพปรากฏอยู่ในป้าย
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน     -             -        1,020 บาท/1 ตร.ม.
(ค) มีข้อความ เครื่องหมายหรือภาพปรากฏอยู่ในป้าย
เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน     -             -        1,030 บาท/1 ตร.ม.
(ง) มีข้อความ เครื่องหมายหรือภาพปรากฏอยู่ในป้าย
เกิน 9 เดือนขึ้นไป          -             -        1,040 บาท/1 ตร.ม.

หมายเหตุ เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีเศษเกินครึ่งตารางเมตรให้นับเป็นหนึ่งตารางเมตร ถ้าไม่เกินครึ่งตาราง เมตร ให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 1,010 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 1,010 บาท

โดยกำหนดบทเฉพาะกาล เมื่อพ้นกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถ้ายังไม่ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายขึ้น ใหม่ ให้คิดอัตราภาษีป้ายต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ