รมว.เกษตรฯ เร่งขับเคลื่อนโครงการสำคัญ หวังผลักดัน GDP ภาคเกษตรโต

ข่าวเศรษฐกิจ Friday February 5, 2021 10:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ว่า ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานโครงการสำคัญต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีการปรับลดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานติดตามประเมินผลให้ได้เกษตรกรตามเป้าหมาย 32,000 ราย และเร่งรัดนำเม็ดเงินลงไปให้ถึงเกษตรกรให้เร็วที่สุด เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำหรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้กำชับทุกส่วนราชการทำงานบูรณการร่วมกัน และประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงไปถึงพื้นที่พี่น้องเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยจัดทำคู่มือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบถึงข้อดีข้อเสีย และได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามที่ ครม.มีมติ เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 ได้อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ ในวงเงิน 3,550 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 32,000 ราย จ้างงานระดับตำบล 16,000 ราย (ตำบลละ 1 ราย ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ราย) และขยายผลไปถึงวันที่ 30 ธ.ค.64 จากเดิม ต.ค.64

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้โครงการฯ 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพื้นที่, ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด, ด้านการขับเคลื่อนในพื้นที่ และด้านการติดตามประเมินผล เพื่อกำกับดูแลและรายงานความก้าวหน้า ซึ่งขณะนี้ความก้าวหน้าโครงการ โดยมีเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกรอบที่ 1 จำนวน 20,583 ราย ส่งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์รอบที่ 1 ให้กรมพัฒนาที่ดินแล้ว และดำเนินการขุดสระเก็บกักน้ำรอบแรกในเดือนมีนาคม 2564 ในส่วนของเกษตรกรที่คัดเลือกรอบที่ 2 เป้าหมาย 11,417 ราย (5 ประสาน 7,759 ราย และเกษตรกรทั่วไป 3,658 ราย) อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครเกษตรกรรายใหม่ และลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ความเหมาะสมของพื้นที่

ในส่วนของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด 5,250 แปลง พื้นที่ 5,003,250 ไร่ เกษตรกรจำนวน 262,500 ราย วงเงิน 13,904,500,000 บาท สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านบาทต่อปี มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการนำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน ขณะนี้มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,150 แปลง จดทะเบียนนิติบุคคล 640 แปลง อยู่ระหว่างจดทะเบียนนิติบุคคล 540 แปลง (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ.64) อย่างไรก็ตามได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนกิจกรรม/แผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.64 และเร่งรัดการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ 15 แนวทางนโยบายหลัก ของ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งเน้น 4 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.8% ต่อปี 2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.2% ต่อปี 3) เกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี และ 4) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 350,000 ไร่


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ