พาณิชย์ จ่อยกร่างกำหนดเกณฑ์รับสิทธิโควตานม-ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ WTO ปี 66-68

ข่าวเศรษฐกิจ Monday September 25, 2023 11:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ จ่อยกร่างกำหนดเกณฑ์รับสิทธิโควตานม-ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ WTO ปี 66-68

กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมยก (ร่าง) กฎที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้ากลุ่มนม ปี 66 - 68 เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการผลิตภายในประเทศ

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการเปิดตลาดนำเข้าสินค้านม ตามกรอบความตกลงการเกษตร ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 66 โดยเพิ่มปริมาณการนำเข้าในโควตาที่จะจัดสรร สำหรับปี 66 ดังนี้ (1) นมและครีม จากเดิม 2,372.74 ตัน เป็น 3,072.92 ตัน (เพิ่ม 700.18 ตัน) และ (2) นมผงขาดมันเนย จากเดิม 55,000 ตัน เป็น 65,031.55 ตัน (เพิ่ม 10,0031.55 ตัน)

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมในประเทศ มีวัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบัน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโคนมฯ อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อ ครม.มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการโคนมฯ ดังกล่าว กรมฯ ต้องดำเนินการออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์บริหารการนำเข้าสินค้านมสำหรับปี 66 - 68 จำนวน 2 ฉบับ

ดังนั้น เพื่อให้การออกระเบียบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว กรมฯ จึงได้จัดทำ (ร่าง) กฎที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามความตกลง WTO สำหรับสินค้ากลุ่มนม ปี 66 - 68 จำนวน 2 ฉบับ เพื่อจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

นายรณรงค์ กล่าวว่า กรมฯ จะดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) กฎที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลง WTO สำหรับสินค้ากลุ่มนม ปี 66 - 68 ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. - 9 ต.ค. 66 และเมื่อ ครม.มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการโคนมฯ แล้ว กรมฯ จะเสนอต่อ รมว.พาณิชย์พิจารณาลงนาม (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมและครีม เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง และนมผงขาดมันเนย ปี 66 ถึงปี 68 (ฉบับที่ 2) จำนวน 2 ฉบับ

นอกจากนี้ ภายหลังจากระเบียบกระทรวงพาณิชย์มีผลใช้บังคับ กรมฯ จะดำเนินการออกประกาศกรมฯ เพื่อประกาศผลการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้านมและครีม และนมผงขาดมันเนย กรอบความตกลง WTO สำหรับปี 66 ครั้งที่ 4 ตามมติคณะกรรมการโคนมฯ เพื่อให้ผู้ได้รับจัดสรรสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองฯ ต่อกรมฯ และนำไปแสดงต่อกรมศุลกากรเพื่อประกอบการนำเข้าได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 ต่อไป

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การจัดทำ (ร่าง) กฎที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลง WTO สำหรับสินค้ากลุ่มนม ปี 66 - 68 เป็นไปด้วยความรอบคอบและเหมาะสม จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎดังกล่าวผ่านระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.law.go.th) และเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th.) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.- 9 ต.ค. 66


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ