ครม.ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบปี 67 วงเงิน 3.48 ล้านลบ.ชงเข้าวาระ 1 สภาผูแทนฯ 3-4 ม.ค.

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday December 26, 2023 15:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายหลังจากที่กฤษฎีกาตรวจสอบแล้ว เพื่อส่งไปยังรัฐสภา ซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้กำชับหรือสั่งใดๆ เป็นกรณีพิเศษในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เตรียมพร้อมรับมือการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณแต่อย่างใด

นางรัดเกล้า อินทวงค์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ และจะให้เสนอสภาผู้แทนราษฏรพิจารณาวาระที่ 1 ในวันที่ 3-4 ม.ค.2567 ต่อไป

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ตั้งงบรายจ่ายไม่เกิน 3,480,000 ล้านบาท โดยจำแนกตามกลุ่มงบประมาณ ดังนี้ 1) รายจ่ายงบกลาง 606,765.0 ล้านบาท 2) รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,150,114.0 ล้านบาท 3) รายจ่ายบูรณาการ 214,601.7 ล้านบาท 4) รายจ่ายบุคลากร 786,957.6 5) รายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน 257,790.5 6) รายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 346,380.1 และ 7) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361.1 ล้านบาท

ขณะที่จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดังนี้ 1) ด้านความมั่นคง 390,149.3 ล้านบาท 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 393,517.9 ล้านบาท 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 516,954.2 ล้านบาท 4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 834,240.6 ล้านบาท 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 131,292.3 ล้านบาท และ 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 604,804.5 ล้านบาท

โดยมีรายการค่าดำเนินการภาครัฐ จำนวน 564,041.20 ล้านบาท เพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นการชำระหนี้ภาครัฐ และเพื่อชดใช้เงินคงคลัง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ