TRUE ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 2.5 หมื่นลบ.อายุ 1 - 5 ปี ดอกเบี้ย 3.30 - 5.00% ขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป-สถาบัน 21-23 พ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 10:33 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 3/2562 วงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 5 ชุด โดยชุดที่ 1 -3 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือนักลงทุนสถาบัน ส่วนชุดที่ 4-5 เสนอขายแก่ผุ้ลงทุนสถาบันเท่านั้น ดังนี้

ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564

ชุดที่ 2 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565

ชุดที่ 3 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567

ชุดที่ 4 เสนอขายมุลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563

ชุดที่ 5 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 11 เดือน 23 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถถอนปี 2565

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 21 -23 พ.ค.62 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่"โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

บริษัทมีวัตถุประสงค์นำไปชำระคืนหนี้คงค้าง (หนี้เงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้) จำนวน 13,000 ล้านบาท ภายในก.ค.62 และเพื่อขยายธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ