บอร์ด ตลท.ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน CMDF หนุนจำนวนครบพร้อมเริ่มประชุมปลาย พ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 17:13 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายไพบูลย์ นลินทรางกูร นางโชติกา สวนานนท์ และนายอนุชิต อนุชิตานุกูล ซึ่งทั้ง 3 รายเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างยาวนานในตลาดทุน โดยจะทำงานร่วมกับกรรมการโดยตำแหน่งอีก 6 ราย ที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ในขณะนี้มีคณะกรรมการ CMDF ครบทั้ง 9 รายแล้ว ซึ่งกำหนดการประชุมคณะกรรมการ CMDF ครั้งแรกจะจัดขึ้นปลายเดือน พ.ค.62

สำหรับคณะกรรมการ CMDF ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ชุดแรก ทั้ง 9 ราย ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานกรรมการ, นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ

กรรมการ ประกอบด้วย นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง, นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย , นายสุรินทร์ ตนะศุภผล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลท.

ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายไพบูลย์ นลินทรางกูร , นางโชติกา สวนานนท์ และ และนายอนุชิต อนุชิตานุกูล ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ตลท.โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.62 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ CMDF ไว้ดังนี้ กำหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณประจำปีของกองทุน , พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว , ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ , ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบหรือข้อบังคับกองทุน และกระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ