ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 29 พ.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday May 29, 2019 08:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

พฤษภาคม 2562
16 พ.ค.-20 มิ.ย.62     GJS     เสนอซื้อ          14,644,404,205 หุ้น หุ้นละ 0.13 บาท
29 พ.ค.-3 ก.ค.62     PROUD    เสนอซื้อ          190,080,063 หุ้น หุ้นละ 1.44 บาท

พฤษภาคม 2562
29 พ.ค.          BROOK-W5  หลักทรัพย์ใหม่        1,409,401,156 หน่วย
             AMANAH   ลูกหุ้นเข้า          64,109,270 หุ้น
             RICHY    ลูกหุ้นเข้า          149,257,023 หุ้น
             SEAFCO   ลูกหุ้นเข้า          67,245,480 หุ้น
             CPTGF    XD            หุ้นละ 0.218 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             EGATIF   XD            หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             TFFIF    XD            หุ้นละ 0.1025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             TTLPF    XD            หุ้นละ 0.422 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             TFFIF    XN            หุ้นละ 0.0158 บาท
             MNIT2    ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 9.50 บาท เป็นหุ้นละ 9.335 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

             BWG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.023 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JSP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
             NTV     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.46 บาท กำไรสะสม
             PPM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.033 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SSSC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             STA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TRUE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TWP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.219 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)

ACAP-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

30 พ.ค.          LHPF    XD            หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             QHHR    XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             HPT     XW            5 : 1
             GYT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             PLANB    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WHART    ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 9.1551 บาท เป็นหุ้นละ 9.1096 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์

31 พ.ค.          LHHOTEL   XD            หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             DCC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0324 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             OISHI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
             MNRF    ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 9.4773 บาท เป็นหุ้นละ 9.00 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

2S-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

มิถุนายน 2562
1 มิ.ย.          MIDA-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ML-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

SKY-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

4 มิ.ย.          BCPG    XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             AIMIRT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1822 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             CPNCG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2641 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             CRYSTAL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1319 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             DIF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             IVL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             POPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.254 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             PPF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.171 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             SIRIP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1452 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)

SMT-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย

5 มิ.ย.          CTARAF   XD            หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             KPNPF    XD            หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             MJLF    XD            หุ้นละ 0.2125 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             SMT-W1   XE            1 : 1.072 @ 7.46 บาท
             CTARAF   XN            หุ้นละ 0.043 บาท
6 มิ.ย.          BTSGIF   XN            หุ้นละ 0.169 บาท
             BOFFICE   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1519 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             GLANDRT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1767 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             INGRS    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.026 บาท กำไรสะสม

RICHY-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย

JMART-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

7 มิ.ย.          BCT     XD            หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)
             IMPACT   XD            หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             WHABT    XD            หุ้นละ 0.147 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             WHABT    XN            หุ้นละ 0.0095 บาท
             RICHY-W1  XE            1 : 1.22449 @ 1.47 บาท
             7UP     XW            5 : 1
             BKI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             BRRGIF   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             CMO     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม
             FTREIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             GVREIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             JASIF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             TPRIME   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1304 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             TSC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
8 มิ.ย.          TNPC-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
10 มิ.ย.          TR     XD            หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
             AMATAR   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             SEAFCO   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             SPRIME   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1419 บาท (รอบ 17 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             SRIPANWA  จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1665 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
11 มิ.ย.          B-WORK   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1912 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             BKKCP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             CPNREIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.4055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             TIF1    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
12 มิ.ย.          FUTUREPF  จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.358 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             KAMART   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             SHREIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0959 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             SPF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.385 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
13 มิ.ย.          PPPM    XR            2 : 1 @ 2.00 บาท
             BGC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             MNIT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             MNIT2    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             SUTHA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
14 มิ.ย.          BCPG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             CPTGF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.218 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             EGATIF   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             M-II    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             M-STOR   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             TFFIF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             TTLPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.422 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
17 มิ.ย.          HPF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.093 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             M-PAT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
18 มิ.ย.          LHHOTEL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             LHPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             QHHR    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
19 มิ.ย.          LHK     XD            หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
20 มิ.ย.          S-W1    XE            1 : 1 @ 15 บาท
             CHO     XW            2 : 1
             CTARAF   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             HREIT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             KPNPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             MJLF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2125 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
21 มิ.ย.          META-W3   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
25 มิ.ย.          WHABT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.147 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)

DIMET-W2 ซื้อขายวันสุดท้าย

26 มิ.ย.          DIMET-W2  XE            1 : 1 @ 1.15 บาท
27 มิ.ย.          IMPACT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
28 มิ.ย.          TRC     XR            9 : 5 @ 0.125 บาท
29 มิ.ย.          SMT-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรกฎาคม 2562
1 ก.ค.          META    XW            14 : 1
3 ก.ค.          RICHY-W1  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
11 ก.ค.          STANLY   XD            หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
15 ก.ค.          PPPM    XW            3 : 1
18 ก.ค.          VGI     XD            หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
             AEONTS   จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-28 ก.พ. 62 และกำไรสะสม)
20 ก.ค.          DIMET-W2  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
26 ก.ค.          STANLY   จ่ายปันผล          หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
30 ก.ค.          BTS     XD            หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
31 ก.ค.          VI     XR            1 : 2 @ 0.05 บาท

สิงหาคม 2562
5 ส.ค.          B      XR            1 : 1 @ 0.33 บาท
             B      XW            3 : 1
6 ส.ค.          EPG     XD            หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
7 ส.ค.          PTL     XD            หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
9 ส.ค           LHK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
             VGI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
15 ส.ค.          BTS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
19 ส.ค.          TR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)
22 ส.ค.          EPG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
23 ส.ค          PTL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
26 ส.ค          BCT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. 61-31 มี.ค. 62)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ