ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 29 พ.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 30, 2019 07:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย             จำหน่าย
CCET   นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 29/05/2562   272,400  1.81 ซื้อ
GRAMMY  นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน   หุ้นสามัญ 28/05/2562    7,000  8.95 ซื้อ
                       คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                       ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                       ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                       กันเกินร้อยละ 30 ของ
                       จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                       และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                       (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด)
SWC   นาย สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 24/05/2562   131,400  5.30 ขาย
SUN   นาย องอาจ กิตติคุณชัย          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 29/05/2562   108,400  2.49 ซื้อ
SYNTEC  นาย จิรโมท พหูสูตร           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 28/05/2562   200,000  2.32 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (อณิชา อรรถสกุลชัย)
ERW   นาย อภิชาญ มาไพศาลสิน         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 27/05/2562    25,000  6.50 ขาย
ERW   นาย อภิชาญ มาไพศาลสิน         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/05/2562    75,000  6.55 ขาย
TTA   นางสาว อุษณา มหากิจศิริ         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/05/2562   335,800  4.97 ซื้อ
TWPC   นาย เรน ฮวา โฮ            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 24/05/2562    80,200  7.16 ซื้อ
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 29/05/2562   150,000 29.75 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย ศิธา เมฆสวรรค์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 29/05/2562    4,400 29.50 ซื้อ
THG   นาย ศิธา เมฆสวรรค์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 29/05/2562   100,400 29.75 ซื้อ
BAFS   หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/05/2562    10,000 34.00 ซื้อ
BM    นาย ธีรวัต อมรธาตรี           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/05/2562    6,000  2.14 ซื้อ
BM    นาย ธีรวัต อมรธาตรี           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/05/2562    10,000  2.16 ซื้อ
BR    นาง โรซานน่า สุเชาว์วณิช         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/05/2562   200,000  3.02 ซื้อ
MTC   นาย อำนาจ เนียมสี           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/05/2562    15,000 53.00 ขาย
MTC   นาย อำนาจ เนียมสี           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/05/2562    20,000 53.25 ขาย
UBIS   นางสาว โสภา นาจันหอม         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/05/2562    10,000  6.05 ซื้อ
UBIS   นาย พนม รัตนะรัต           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 28/05/2562    10,000  6.05 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางสาว โสภา นาจันหอม)
RJH   นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/05/2562    10,000 23.50 ขาย
VL    นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 29/05/2562  1,320,200  1.54 ซื้อ
SKY   นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/05/2562    10,300 11.40 ขาย
SMIT   นาย ธนา เสนาวัฒนกุล          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 29/05/2562    20,000  5.05 ซื้อ
EKH   นาย เมธา วนดิลก            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/05/2562  2,500,000  6.60 ซื้อ
ASN   นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/05/2562    36,000  3.98 ซื้อ
HFT   นาย หมิง ซัน เยน            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 29/05/2562    10,000  2.78 ซื้อ
HUMAN  นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 27/05/2562    24,900  7.15 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (น.ส.ภัชราภา กิจบำรุง)
HUMAN  นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 27/05/2562    54,800  6.85 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (น.ส.ภัชราภา กิจบำรุง)
HUMAN  นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 27/05/2562    30,200  6.80 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (น.ส.ภัชราภา กิจบำรุง)
HUMAN  นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 27/05/2562   100,000  6.80 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (น.ส.ภัชราภา กิจบำรุง)
HUMAN  นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 27/05/2562    73,500  6.75 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (น.ส.ภัชราภา กิจบำรุง)
HUMAN  นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 27/05/2562    26,500  6.70 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (น.ส.ภัชราภา กิจบำรุง)
HUMAN  นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 28/05/2562    15,000  6.45 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (น.ส.ภัชราภา กิจบำรุง)
HUMAN  นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 28/05/2562   100,000  6.00 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (น.ส.ภัชราภา กิจบำรุง)
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ