ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 17 มิ.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 18, 2019 07:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
GRAMMY  นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน   หุ้นสามัญ 14/06/2562    34,000  9.45 ซื้อ
                       คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                       ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                       ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                       กันเกินร้อยละ 30 ของ
                       จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                       และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                       (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด)
CPI   นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 04/06/2562  1,340,200  1.41 ซื้อ
CHUO   นาย รณสิทธิ ภุมมา            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562   500,000  0.20 ขาย
CHUO   นาย รณสิทธิ ภุมมา            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562   100,000  0.20 ขาย
CHUO   นาย รณสิทธิ ภุมมา            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562   100,000  0.20 ขาย
CHUO   นาย รณสิทธิ ภุมมา            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562   100,000  0.20 ขาย
CHUO   นาย รณสิทธิ ภุมมา            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562   100,000  0.20 ขาย
SELIC  นาย เอก สุวัฒนพิมพ์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562    35,800  3.06 ซื้อ
WHA   นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/06/2562  1,000,000  4.57 ขาย
TTCL   นาย ทิวา จารึก             ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562    20,000  8.80 ซื้อ
TNR   นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/06/2562    10,000  10.00 ซื้อ
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 13/06/2562    50,800  29.00 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 13/06/2562   150,000  29.25 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 14/06/2562   300,000  29.00 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 17/06/2562   220,000  28.00 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 17/06/2562    30,000  28.25 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
BGC   นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/06/2562    60,000  11.50 ซื้อ
BGC   นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี           นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน   หุ้นสามัญ 14/06/2562    34,200  11.50 ซื้อ
                       คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                       ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                       ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                       เกินร้อยละ 30 ของ
                       จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                       และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                       (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด)
PG    นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562    6,100  5.92 ซื้อ
PB    นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/06/2562     300  60.00 ซื้อ
MITSIB  นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/06/2562  5,767,000  2.49 ซื้อ
MC    นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/06/2562    50,000  7.50 ซื้อ
VIBHA  นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/06/2562   100,000  1.73 ซื้อ
VL    นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562   445,100  1.51 ซื้อ
HMPRO  นาย มานิต อุดมคุณธรรม          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 13/06/2562  1,000,000  17.50 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ