ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 18 มิ.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 06:58 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
COMAN  นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 12/06/2562    19,800  3.40 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (วัชรี ศุขีวิริยะ)
JMART  นาง ณัชชา นิธิศโสภณ           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 18/06/2562    10,000  8.95 ซื้อ
JKN   นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน   หุ้นสามัญ 17/06/2562  10,000,000  10.00 ขาย
                       คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                       ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                       ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                       กันเกินร้อยละ 30 ของ
                       จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                       และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                       (MEDIA KING CAPITAL LTD)
SAPPE  นางสาว สุธาทิพย์ จันทรังษี         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562    5,000  19.90 ขาย
DDD   นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 17/06/2562    8,000  24.80 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางพรทิพย์ เครือประดับ)
TMILL  นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562    47,700  2.88 ซื้อ
TNR   นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562    9,800  10.00 ซื้อ
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 18/06/2562   120,000  28.00 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 18/06/2562   130,000  28.25 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
BGC   นาง สุรัชนี เบญจจินดา          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 18/06/2562    20,000  12.40 ขาย
BGC   นาย กษม ชนะวงศ์            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 18/06/2562    25,800  12.30 ขาย
PG    นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 18/06/2562    5,000  5.70 ซื้อ
PB    นางสาว ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562    5,000  60.50 ขาย
MC    นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562   100,000  7.50 ซื้อ
MC    นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562   100,000  7.60 ซื้อ
CHG   นาย กำพล พลัสสินทร์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 13/06/2562  1,000,000  2.28 ขาย
CHG   นาย กำพล พลัสสินทร์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562  1,000,000  2.31 ขาย
RPH   ศาตราจารย์ วัลลภ เหล่าไพบูลย์       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 18/06/2562    9,800  5.15 ซื้อ
VL    นางสาว รักชนก สำเนียงล้ำ        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/06/2562   300,000  1.50 ขาย
PORT   นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล          ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 14/06/2562    46,520  1.10 ขาย
AKR   นาย ดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ          ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 18/06/2562  1,683,326  0.16 ขาย
AAV   นาย ปรีชญา รัศมีธานินทร์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562  1,000,000  4.00 ขาย
ICC   นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562    9,100  41.50 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ