เลขาธิการ ก.ล.ต. นำเสนอร่าง พ.ร.บ. สิทธิในหลักประกัน ในการประชุม UNCITRAL สมัยที่ 52

ข่าวหุ้น-การเงิน 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 13:30 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เลขาธิการ ก.ล.ต. นำเสนอร่าง พ.ร.บ. สิทธิในหลักประกัน ในการประชุม UNCITRAL สมัยที่ 52

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 257/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิในหลักประกัน พ.ศ. .. ในการประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) สมัยที่ 52 ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

เลขาธิการ ก.ล.ต. นำเสนอร่าง พ.ร.บ. สิทธิในหลักประกัน ในการประชุม UNCITRAL สมัยที่ 52

ทั้งนี้ การยกร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว เป็นผลจากการประชุมหารือของคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการและภาคเอกชน เช่น ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมบังคับคดี ธนาคารโลกประจำประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาทนายความ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมลีสซิ่งไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น

โดยคณะทำงานได้ยกร่างกฎหมายตามมาตรฐานสากล และได้พิจารณารายละเอียดของกฎหมายแม่แบบ (Model Law) ของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเรื่องหลักประกันทางธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของธนาคารโลกในเรื่องดังกล่าว เพื่อพัฒนาในการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) ตัวชี้วัดที่ 5 ของความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก และเพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของประเทศไทยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินโดยรวมของประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ