ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 3 ก.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 4, 2019 07:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
KKP    นาย สุรพล กุลศิริ          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/09/2562    100,000  71.50  ขาย
QLT    นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 20/08/2562     10,000   3.88  ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)
QLT    นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 20/08/2562     10,000   3.86  ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)
QLT    นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 21/08/2562     5,000   3.86  ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)
QLT    นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 22/08/2562     10,000   3.86  ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)
QLT    นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 28/08/2562     1,000   3.82  ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)
QLT    นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 29/08/2562     10,000   3.82  ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)
QLT    นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 29/08/2562     15,000   3.80  ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)
CCET   นาย เว่ย จ้าว หวัง         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/09/2562     47,500   1.80  ซื้อ
JAS    นาย โยธิน อนาวิล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/09/2562    200,000   6.60  ซื้อ
GEL    นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 30/08/2562   1,908,800   0.20  ซื้อ
ERW    นาย นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 02/09/2562    100,000   6.00  ขาย
WHABT   นาย ธนภัทร อนันตประยูร       ผู้รายงาน         หน่วยทรัสต์ 30/08/2562     11,800   9.60  ซื้อ
TSE    นางสาว แคทลีน มาลีนนท์       ผู้รายงาน     ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 02/09/2562  136,606,830   0.01  ซื้อ
                               ที่โอนเปลี่ยนมือได้
TSE    นางสาว แคทลีน มาลีนนท์       ผู้รายงาน     ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 02/09/2562    200,000   0.40  ขาย
                               ที่โอนเปลี่ยนมือได้
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 30/08/2562     6,000   7.65  ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 02/09/2562     2,400   7.65  ซื้อ
THG    นาย บุญ วนาสิน          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 02/09/2562   18,823,500  22.00  ขาย
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
BAFS   นาย พิพัฒน์ บูรณะนนท์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 02/09/2562     40,000  33.50  ซื้อ
BM    นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/09/2562    200,000   2.36  ซื้อ
BSM    นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 29/08/2562     50,000   0.36  ซื้อ
UTP    นาย มงคล มังกรกนก        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 02/09/2562     40,000  10.30  ซื้อ
LPH    นาย อังกูร ฉันทนาวานิช       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 02/09/2562    350,000   5.11  ซื้อ
RPH    นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา     ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 02/09/2562    100,000   6.55  ขาย
VNG    นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 02/09/2562     50,000   4.88  ซื้อ
SE    นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช     ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 02/09/2562     40,000   1.84  ซื้อ
IHL    นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 02/09/2562     50,000   4.48  ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นนทินี เพ็ชญไพศิษฏ์)
S11    นางสาว แจ่มสิริ สังขรักษ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 02/09/2562     1,023   8.35  ซื้อ
S11    นางสาว อารีย์ ศรีไกรรส       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/09/2562     1,134   8.35  ซื้อ
S11    นาย กฤษกร เนตรประภา       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 02/09/2562     1,697   8.35  ซื้อ
S11    นาย สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 02/09/2562     4,061   8.35  ซื้อ
S11    นาย สุรศักดิ์ เข็มทองคำ       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 02/09/2562     3,303   8.35  ซื้อ
IT    นาย พิภพ โชควัฒนา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/09/2562    180,000   2.93  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ