ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 9 ต.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday October 10, 2019 07:30 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
CCET   นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562    140,200   1.72 ซื้อ
GEL    นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562    600,000   0.21 ซื้อ
CHO    นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562   2,465,116    - โอน
CHAYO   นางสาว สิริพรรณ จันทร์ทิพย์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562     80,000   4.80 ซื้อ
SUSCO   นาย มงคล สิมะโรจน์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562    100,000   2.88 ซื้อ
SYNTEC  นาย จิรโมท พหูสูตร         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 08/10/2562    100,000   1.92 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (อณิชา อรรถสกุลชัย)
SIMAT   นาย ธนายุส โฆสิตสกุล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562      100   1.45 ซื้อ
DOD    นาย ธนา รังสิกุล           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562    102,000   9.28 ซื้อ
SST    นาย ทศพร ซิมตระการ         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562     11,600   4.72 ขาย
TTA    นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562    228,177   5.05 ซื้อ
THG    นาย บุญ วนาสิน           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 08/10/2562     30,000  23.20 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 08/10/2562    143,800  23.30 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 08/10/2562    126,200  23.40 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
TSR    นาย สยาม อุฬารวงศ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562     20,000   1.79 ซื้อ
BM    นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี        ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 09/10/2562    250,000   0.19 ขาย
PSTC   นาย ภาณุ ศีติสาร           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562   3,020,000   0.75 ซื้อ
MJD    นาย สุริยา พูลวรลักษณ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562     60,000   3.12 ซื้อ
EPCO   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562    100,000   3.94 ซื้อ
STA    นาง ประไพ ศรีสุทธิพงศ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562    362,600    - โอน
STA    นาย กิติชัย สินเจริญกุล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562     10,000  10.30 ซื้อ
STA    นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562     60,200  10.30 ซื้อ
SMIT   นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/10/2562     20,800   4.62 ซื้อ
ILM    นางสาว กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ     ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562    117,100  17.89 ซื้อ
ILM    นางสาว กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ     ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562    100,000  17.90 ซื้อ
ILM    นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562    200,000  17.93 ซื้อ
ILM    นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562     50,000  18.05 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ