ตลท. ประกาศรายชื่อ 98 บจ. ในหุ้นยั่งยืนปี 62 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday October 17, 2019 09:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลท. ประกาศรายชื่อ 98 บจ. ในหุ้นยั่งยืนปี 62 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความ สำคัญกับภารกิจการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone" โดยมุ่งสร้างระบบนิเวศของการลงทุนอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่ง แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ไปจนถึงการจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ ESG

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 สำหรับปีนี้มี บจ. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้น ยั่งยืนถึง 98 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 51 บจ. ในปี 2558 สะท้อนว่า บจ. ไทยให้ความสำคัญและมีการดำเนินงานด้าน ESG ในกระบวน การทางธุรกิจอย่างเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ ได้เห็นพัฒนาการที่ดีในด้านการกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้ เกิดขึ้นภายในองค์กร การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา Climate Change โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการทางธุรกิจ ตลอด จนการเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ บจ. เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงานด้าน ESG รวมทั้งมีข้อมูลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนิน ธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ บจ. เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมากขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนมี ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)" นายภากรกล่าว

บจ. ที่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 2562 มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมากที่สุด คือ 19 บริษัท รองลงมาเป็น บจ. ในกลุ่ม อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สินค้าอุตสาหกรรม และบริการกลุ่มละ 15 บริษัท นอกจากนี้ บจ. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อ หุ้นยั่งยืนใหม่ในปีนี้มาจากกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มบริการซึ่งเป็นกลุ่มที่มี บจ. ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนเพิ่มขึ้น มากที่สุด โดย บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนทั้ง 98 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 11,314,328 ล้านบาท ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยมีสัดส่วนคิดเป็น 65.26% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม

สำหรับรายชื่อหุ้นยั่งยืนคัดเลือกจาก บจ. ที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 19 หมวด ครอบ คลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบ ด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ

การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่ง บจ. ที่จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมี คะแนนผ่านร้อยละ 50 ในทุกมิติ หรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ บจ. และการไม่สร้างผล กระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอด กระบวนการ

นอกจากนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืนยังใช้เป็นเกณฑ์คำนวณดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีการทบทวนทุกครึ่งปี

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment 2019 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

กลุ่ม 1      บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
ADVANC     บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
AOT       บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
BAY       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BBL       ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BEM       บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BTS       บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
CPALL      บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CPF       บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
CPN       บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
DTAC      บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
EA       บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
EGCO      บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
GULF      บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
HMPRO      บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
INTUCH     บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
IRPC      บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IVL       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
KBANK      ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KTB       ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
MINT      บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
MTC       บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
PTT       บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTTEP      บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
PTTGC      บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
SCB       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SCC       บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
TOP       บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
TRUE      บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่ม 2     บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท
BANPU     บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
BCP      บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
BGRIM     บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
BPP      บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CENTEL     บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
DELTA     บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
GPSC      บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
KKP      ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
KTC      บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
PSH      บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
RATCH     บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SCCC      บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
SPALI     บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
SPI      บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
TFMAMA     บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
TISCO     บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TMB      ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TTW      บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
TU       บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กลุ่ม 3     บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท
AAV      บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
AMATA     บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
BAFS     บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
EASTW     บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
GFPT     บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
GGC      บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
PCSGH     บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
PTG      บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
S       บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
SC      บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
STA      บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
TASCO     บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
TFG      บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TVO      บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

กลุ่ม 4     บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท
BWG      บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
DRT      บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ICHI     บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
IRC      บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
JWD      บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
LPN      บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
NYT      บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
PM      บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
S & J     บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
SAT      บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
SCG      บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
SFP      บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
SNC      บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
SYNTEC    บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
THCOM     บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
TSC      บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
TSTH     บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TTCL     บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
TWPC     บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

กลุ่ม 5     บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
CFRESH    บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
HTC      บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ILINK     บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
M-CHAI    บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
NSI      บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
PPP      บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
PT      บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
SSSC     บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
TBSP     บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
THIP     บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
AGE      บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
AKP      บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
CHO      บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
COLOR     บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
FPI      บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
PHOL     บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
PPS      บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
UAC      บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ