(เพิ่มเติม) บอร์ด PTT มีมติเลือก"อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" นั่ง CEO คนใหม่ มีผล 13 พ.ค.63

ข่าวหุ้น-การเงิน 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 17:16 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

(เพิ่มเติม) บอร์ด PTT มีมติเลือก

แหล่งข่าวจากบมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการปตท.ในวันนี้ มีมติเลือกนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนปัจจุบันที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งเพราะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 12 พ.ค.63

ทั้งนี้ นายอรรถพล เป็น 1 ใน 6 ผู้สมัครเข้าร่วมคัดเลือกตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มติเป็นเอกฉันท์ 5:0 เลือกนายอรรถพล ขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าว และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปตท.ในช่วงบ่าย โดยคณะกรรมการปตท. จำนวน 10 คน มีความเห็นตรงกันเลือกนายอรรถพล ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

"ผู้สมัครคัดเลือกทั้ง 6 คนที่แสดงวิสัยทัศน์พบว่าทุกคนมีความรู้ ความสามารถใกล้เคียงกัน แต่ที่คัดเลือกนายอรรถพล เพราะเห็นว่าเป็นบุคคลที่สามารถประสานงานกับบุคคลภายนอกได้อย่างดี"แหล่งข่าว กล่าว

สำหรับผู้สมัครทั้ง 6 คน ประกอบด้วย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ของ ปตท. , นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยออยล์ (TOP) , นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC), นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC), นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และนางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย ของปตท.

ขณะที่ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้ มติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ได้เสนอชื่อ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่ ต่อจาก นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร โดยให้มีผลในวันที่ 13 พ.ค.63 และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งกระบวนการสรรหาดำเนินการด้วยความโปร่งใสภายใต้แนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ตามมาตรา 8 จัตวา วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของนายอรรถพล ตามกฎหมายแล้ว นายอรรถพล เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีมติเป็นเอกฉันท์

อย่างไรก็ตามนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ จะต้องดำเนินการเจรจาค่าตอบแทนและข้อสัญญาจ้างกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ หลังจากนั้นจะได้นำผลการเจรจาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการปตท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ