ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 16, 2020 08:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ขอแก้ไข รายละเอียดการขึ้นเครื่องหมาย XE ของ SUPER-W4 จากเดิมวันแจ้งความจำนงใช้สิทธิวันที่ 10 - 30 ส.ค. 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 7 - 30 ส.ค. 2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 15 มิ.ย.2563 เวลา 12:32 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้องหลังแก้ไขแล้วเป็นดังนี้

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

พฤษภาคม 2563
 20 พ.ค.-23 ก.ค.   GOLD    เสนอซื้อ        101,096,099 หุ้น หุ้นละ 8.50 บาท

มิถุนายน 2563
 15 มิ.ย.-20 ก.ค.   FMT     เสนอซื้อ        27,719,720 หุ้น หุ้นละ 10.59 บาท

มิถุนายน 2563
 16 มิ.ย.       AS     หลักทรัพย์เพิ่มทุน     177 หุ้น
            EFORL    หลักทรัพย์เพิ่มทุน     3,259 หุ้น
            TASCO    หลักทรัพย์เพิ่มทุน     935,000 หุ้น
            MILL-W5   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            BRRGIF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.11529 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CPTGF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2015 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EGATIF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2073 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TFFIF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1032 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TTLPF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 17 มิ.ย.       MILL-W5   XE          1 : 1.069 @ 1.684 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 25 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2563)
            BKKCP    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIF1    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BKER    ลดทุนจดทะเบียน     จากหุ้นละ 10.1796 บาท เป็นหุ้นละ 10.0196 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์

            TH-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 18 มิ.ย.       JCK-W5   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            LHHOTEL   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHHR    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPRIME   ลดทุนจดทะเบียน     จากหุ้นละ 9.65 บาท เป็นหุ้นละ 9.519 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์

            TGOLDETF  เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 19 มิ.ย.       JCK-W5   XE          1 : 1 @ 3.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2563)
            CTARAF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IMPACT   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KPNPF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.088 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPN     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            MJLF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPF     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 22 มิ.ย.       W-W2    ซื้อขายวันสุดท้าย     -
 23 มิ.ย.       W-W2    XE          1 : 2.32054 @ 1.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 1 - 15 ก.ค. 2563)
            WHABT    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 24 มิ.ย.       TTT     XD          หุ้นละ 1.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            VNG     XR          7 : 1 @ 3.75 บาท (จองซื้อ 14 - 20 ก.ค. 2563)
 25 มิ.ย.       ABFTH    จ่ายปันผล        หุ้นละ 14.00 บาท (รอบ 1 ธ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 26 มิ.ย.       MAX     XR          8 : 15 @ 0.01 บาท (จองซื้อ 17 - 31 ก.ค. 2563)
            MINT    XR          -
            HREIT    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 มิ.ย.       FVC-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 29 มิ.ย.       HPF     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.095 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-PAT    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 มิ.ย.       AMANAH-WA  เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ  จากหุ้นละ 1.21 บาท เป็นหุ้นละ 1.10 บาท
            CSC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CSC-P    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

กรกฎาคม 2563
 01 ก.ค.       KWG     XR          - (จองซื้อ 3 - 7 ส.ค. 2563)
            APCS    ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม: สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจเดิม: ยานยนต์

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจใหม่: บริการรับเหมาก่อสร้าง

CHOTI ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจเดิม: ธุรกิจการเกษตร

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจใหม่: อาหารและเครื่องดื่ม

            EP     ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม: บริการ

หมวดธุรกิจเดิม: สื่อและสิ่งพิมพ์

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่: ทรัพยากร

หมวดธุรกิจใหม่: พลังงานและสาธารณูปโภค

GREEN ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจเดิม: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่: ทรัพยากร

หมวดธุรกิจใหม่: พลังงานและสาธารณูปโภค

            MAX     ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม: สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจเดิม: เหล็ก

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจใหม่: ธุรกิจการเกษตร

            PDI     ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม: ทรัพยากร

หมวดธุรกิจเดิม: เหมืองแร่

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่: ทรัพยากร

หมวดธุรกิจใหม่: พลังงานและสาธารณูปโภค

TEAMG ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม: บริการ

หมวดธุรกิจเดิม: บริการเฉพาะกิจ

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจใหม่: บริการรับเหมาก่อสร้าง

            UPA     ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : เทคโนโลยี

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่: ทรัพยากร

            UAC-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 03 ก.ค.       CRANE-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            RICHY-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 04 ก.ค.       JAS-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            PROUD-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 11 ก.ค.       MILL-W5   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 13 ก.ค.       SELIC    XD          หุ้นละ 0.0076628 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 7.249986 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

            STANLY   XD          หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ก.ค.       ASN     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.011111111111 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 5 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            JCK-W5   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 17 ก.ค.       SIAM    XD          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ILM     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            W-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 20 ก.ค.       AEONTS   จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.55 บาท (รอบ 1 ก.ย. 2562 - 29 ก.พ. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 ก.ค.       VGI     XD          หุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ITEL    XW          4 : 1
            SELIC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0076628 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 7.249986 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 29 ก.ค.       BTS     XD          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            STANLY   จ่ายปันผล        หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 ก.ค.       KYE     XD          หุ้นละ 15.70 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 31 ก.ค.       AEC     XR          0.40 : 1 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 24 - 28 ส.ค. 2563)
            AEC     XW          2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

สิงหาคม 2563
 03 ส.ค.       NEWS    XR          7 : 1 @ 0.01 บาท (จองซื้อ 20 - 26 ส.ค. 2563)
 04 ส.ค.       BLAND    XD          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SIAM    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 05 ส.ค.       DOHOME   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.018518518519 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 6 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

 06 ส.ค.       EPG     XD          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SUPER-W4  XE          1 : 1 @ 2.49 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 7 - 30 ส.ค. 2563)
 07 ส.ค.       PTL     XD          หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 10 ส.ค.       LHK     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ส.ค.       PDJ     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 13 ส.ค.       ALL     XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 3.50 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            NC     XD          หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 14 ส.ค.       BTS     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            VGI     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 17 ส.ค.       BLAND    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 19 ส.ค.       PLE     XD          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ส.ค.       EPG     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KYE     จ่ายปันผล        หุ้นละ 15.70 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 ส.ค.       BCT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 ส.ค.       CWT     XW          10 : 1
            PTL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 28 ส.ค.       ALL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 3.50 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            TTT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

กันยายน 2563
 01 ก.ย.       ORI     XD          หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            NC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 11 ก.ย.       PLE     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 ก.ย.       ORI     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

ตุลาคม 2563
 15 ต.ค.       NBC     XR          5 : 2 @ 0.53 บาท (จองซื้อ 12 - 18 พ.ย. 2563)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ