ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 27 พ.ย. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday November 30, 2020 09:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
SFT    นางสาว ชมพูนุท แสงดารา     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 27/11/2563     10,000   4.56  ขาย
SFT    นาย ซุง ชง ทอย        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 26/11/2563   8,000,000   4.40  ขาย
CPI    นาย กิตติ ฉัตรเลขวนิช      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 27/11/2563    300,000   1.64  ซื้อ
CPI    นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 26/11/2563    110,000   1.63  ซื้อ
SINGER  นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 27/11/2563     13,500   16.00  ขาย
TPBI   นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563     15,100   4.88  ซื้อ
TOPP   นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 26/11/2563     29,000  150.00  ซื้อ
TSTE   นาย พัลลภ เหมะทักษิณ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 26/11/2563     2,300   6.82  ซื้อ
TNR    นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/11/2563     2,700   13.09  ซื้อ
TFI    นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563   1,000,000   0.19  ซื้อ
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 25/11/2563     92,400   21.40  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 25/11/2563    216,500   21.50  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 25/11/2563    151,100   21.60  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 25/11/2563    240,000   21.70  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 26/11/2563     20,000   21.70  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 26/11/2563     98,900   21.80  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 26/11/2563     18,700   21.90  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 26/11/2563     1,900   22.00  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 26/11/2563     10,100   22.10  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 26/11/2563     8,900   22.20  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 26/11/2563     16,600   22.30  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 26/11/2563    130,700   22.40  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 26/11/2563    143,600   22.50  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 26/11/2563     28,900   22.60  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 26/11/2563    221,700   22.70  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 27/11/2563     57,400   22.70  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 27/11/2563    165,400   22.80  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 27/11/2563    144,600   22.90  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 27/11/2563     32,600   23.00  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 27/11/2563     44,400   23.10  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 27/11/2563     61,800   23.20  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 27/11/2563     14,000   23.30  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 27/11/2563    179,800   23.40  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
PRIME   นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์    นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน      หุ้นสามัญ 23/11/2563   2,160,800   0.50  ขาย
                    คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
                    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
                    ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30
                    ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)
PRIME   นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์    นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน      หุ้นสามัญ 24/11/2563    436,900   0.50  ขาย
                    คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
                    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
                    ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30
                    ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)
PRIME   นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์    นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน      หุ้นสามัญ 26/11/2563    701,200   0.49  ขาย
                    คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
                    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
                    ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30
                    ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)
MC    นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 26/11/2563     75,300   10.80  ซื้อ
UTP    นาย มงคล มังกรกนก       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 26/11/2563     20,000   13.55  ซื้อ
CHG    นาย วิชิต ศิริทัตธำรง       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน          หุ้นสามัญ 27/11/2563    250,000   2.59  ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นางอังคณา ศิริทัตธำรง)
RJH    นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 27/11/2563     10,000   23.10  ขาย
RJH    นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 26/11/2563     53,800   22.93  ขาย
RJH    นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 27/11/2563     26,300   23.08  ขาย
SO    นาย จิรณุ กุลชนะรัตน์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563    315,200   7.96  ซื้อ
IIG    นาย ณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 27/11/2563   1,000,000   19.20  ซื้อ
HFT    นาย จื้อ เหยา จวง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/11/2563    100,700   4.32  ซื้อ
HFT    นาย จื้อ เหยา จวง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563    100,000   4.32  ซื้อ
HFT    นาย จื้อ เหยา จวง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563    200,000   4.32  ซื้อ
HFT    นาย จื้อ เหยา จวง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563    100,000   4.32  ซื้อ
HFT    นาย จื้อ เหยา จวง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 26/11/2563    100,000   4.32  ซื้อ
HFT    นาย จื้อ เหยา จวง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 26/11/2563    200,000   4.30  ซื้อ
HFT    นาย จื้อ เหยา จวง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 26/11/2563    200,000   4.28  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ