ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 24 ธ.ค. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 25, 2020 07:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 23/12/2563   14,337,700   0.22  ขาย
SUN    นาง วราภรณ์ คำมะนิด      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563     20,000   3.63  ซื้อ
SUN    นาย วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/12/2563     94,000   3.66  ซื้อ
CKP    ด๊อกเตอร์ มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 23/12/2563     45,000   4.48  ซื้อ
TSTE   นาย พัลลภ เหมะทักษิณ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/12/2563     1,600   6.83  ซื้อ
TSTE   นาย พัลลภ เหมะทักษิณ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 23/12/2563     2,000   6.80  ซื้อ
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 23/12/2563    220,000   25.00  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 23/12/2563     64,600   25.25  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 23/12/2563     65,400   25.50  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
BTS    นาย คีรี กาญจนพาสน์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563   2,000,000   9.79  ซื้อ
BTS    นาย คีรี กาญจนพาสน์       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 21/12/2563   18,363,800   0.05  ขาย
BTS    นาย คีรี กาญจนพาสน์       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 22/12/2563   74,575,000   0.03  ขาย
BTS    นาย คีรี กาญจนพาสน์       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 23/12/2563   82,223,400   0.02  ขาย
PJW    นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/12/2563   14,000,000     -  โอน
PJW    นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/12/2563   5,000,000     -  โอน
PJW    นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/12/2563   5,000,000     -  รับโอน
PJW    นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/12/2563   9,000,000     -  รับโอน
PDG    นาย เพื่อนรัก น่าคบ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 04/12/2563     70,000   3.40  ขาย
FTE    นาย บุญเลิศ สันติวรนารถ     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563     19,300   1.60  ขาย
META   นาย ชนน วังตาล        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/12/2563   3,500,000   0.40  ขาย
MC    นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/12/2563    100,000   10.00  ซื้อ
RT    นาย กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 23/12/2563    122,400   1.92  ซื้อ
L&E    นาย อนรรฆ ซื่อยิ่งกาญจน์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/12/2563     10,000   1.79  ซื้อ
VCOM   นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 21/12/2563   8,500,000   4.40  ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ
                    ออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด)
SKN    นาย วิเชียร แสงวงศ์กิจ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 21/12/2563     10,700   2.02  ขาย
                    (นางสุภา แสงวงศ์กิจ)
SKN    นาย วิเชียร แสงวงศ์กิจ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 24/12/2563     10,000   2.08  ซื้อ
                    (นางสุภา แสงวงศ์กิจ)
AQUA   นาย ปกรณ์ มงคลธาดา      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/12/2563   2,500,000   0.42  ซื้อ
AH    นาง วชิรา ณ ระนอง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/12/2563     5,000   16.80  ซื้อ
RS    นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/12/2563    100,000   17.47  ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/12/2563     86,800   4.52  ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/12/2563    100,000   4.54  ซื้อ
AP    นาย ทรงพล บุษปฤกษ์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 17/12/2563     30,000   7.95  ซื้อ
AP    นาย ทรงพล บุษปฤกษ์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563     27,000   7.50  ซื้อ
AWC    คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 24/12/2563 1,500,000,000   5.15  ขาย
                    (นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี)
AWC    คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 24/12/2563 1,500,000,000   5.15  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ
                    ออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด)
AWC    นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/12/2563 1,500,000,000   5.15  ขาย
AWC    นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 24/12/2563 1,500,000,000   5.15  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ
                    ออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด)
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ