ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 17 ก.ย. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 20, 2021 07:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*              ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
BDMS   นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ  ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564     7,000,000   22.39 ขาย
GBX    นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564     1,000,000   1.47 ซื้อ
GBX    นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564     1,000,000   1.48 ซื้อ
GBX    นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564     1,000,000   1.49 ซื้อ
GBX    นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564     1,000,000   1.49 ซื้อ
GBX    นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564     1,000,000   1.48 ซื้อ
GBX    นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564     1,000,000   1.49 ซื้อ
GBX    นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564     1,000,000   1.46 ซื้อ
GBX    นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564      122,900   1.46 ซื้อ
GBX    นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564     1,000,000   1.48 ซื้อ
CPW    นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 16/09/2564     1,217,400   3.97 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด)
SUSCO   นาย มงคล สิมะโรจน์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564      100,000   3.28 ซื้อ
SA    นาง ปริศนา ประหารข้าศึก     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564      100,000   10.10 ขาย
TMILL   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564      54,000   3.97 ซื้อ
TKS    นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564      20,000   12.23 ซื้อ
TQM    นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 16/09/2564      23,800  108.00 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM    นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 16/09/2564      31,300  108.50 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM    นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 16/09/2564      109,200  109.00 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM    นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 16/09/2564      100,000  109.50 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM    นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 16/09/2564      30,000  110.50 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM    นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564       1,000  105.50 ซื้อ
TQM    นาย อัญชลิน พรรณนิภา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 16/09/2564      23,800  108.00 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM    นาย อัญชลิน พรรณนิภา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 16/09/2564      31,300  108.50 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM    นาย อัญชลิน พรรณนิภา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 16/09/2564      109,200  109.00 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM    นาย อัญชลิน พรรณนิภา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 16/09/2564      100,000  109.50 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM    นาย อัญชลิน พรรณนิภา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 16/09/2564      30,000  110.50 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TMT    นาย คมสัน ธรสารสมบัติ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564       5,000   10.53 ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564      27,100   6.95 ซื้อ
BBIK   นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564      86,900   34.00 ซื้อ
BBIK   นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564      13,100   34.50 ซื้อ
BBIK   นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 16/09/2564      18,000   35.65 ซื้อ
                    (นางวรินดา เธียรอัจฉริยะ)
BTS    นาง ดวงกมล ชัยชนะขจร     ผู้รายงาน          ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 16/09/2564      53,700   1.68 ขาย
                                   ที่โอนเปลี่ยนมือได้
BTS    นาง พิจิตรา มหาพล       ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 15/09/2564      10,000   2.08 ขาย
BTS    นาง พิจิตรา มหาพล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     วอร์แรนท์ 15/09/2564      15,000   2.10 ขาย
                    (นายสมบูรณ์ มหาพล)
PPS    ด๊อกเตอร์ พงศ์ธร ธาราไชย    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 13/09/2564     1,000,000   0.78 ขาย
MBAX   นาย พิสุทธิ เลิศวิไล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564      20,000   5.30 ซื้อ
MACO   นางสาว ชลลดา ชะนิ่ม      ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 17/09/2564      86,462   0.18 ขาย
TTI    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564       1,300   24.40 ซื้อ
LPH    นาย อังกูร ฉันทนาวานิช      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 14/09/2564      10,400   5.86 ซื้อ
VPO    นาย วิทยา ชวนะนันท์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564     7,310,000   2.24 ขาย
SRICHA  นาย สมพงษ์ ชอัมพงษ์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 14/09/2564      724,000   20.70 โอน
SKR    นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564      25,000   11.70 ซื้อ
SAMCO   นาย กิตติพล ปราโมชฯ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564      50,000   1.63 ขาย
AQUA   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 14/09/2564     2,000,000   0.66 ขาย
AMANAH  นาย ธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564      100,000   5.35 ขาย
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564      400,000   6.48 ซื้อ
SECURE  นางสาว อรรฆย์ ชุมพลพันธุ์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 14/09/2564       1,000   33.00 ขาย
AP    นาย ทรงพล บุษปฤกษ์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564      20,000   8.55 ขาย
AMR    นาย มารุต ศิริโก        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564      19,500   6.60 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ