ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 29 มี.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday March 30, 2022 07:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*             ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์ จำหน่าย                  จำหน่าย
TASCO  นาย อูกส์ เดอชองส์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/03/2565      100,000  16.60  ขาย
TFG   นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 22/03/2565      434,600   4.08  ซื้อ
TFG   นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 23/03/2565      18,800   4.06  ซื้อ
TFG   นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 24/03/2565      300,000   4.06  ซื้อ
TFG   นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 25/03/2565      231,500   4.06  ซื้อ
TFG   นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/03/2565      500,000   4.04  ซื้อ
THG   นาย บุญ วนาสิน          นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 21/03/2565      595,700  69.97  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด)
THG   นาย บุญ วนาสิน          นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 22/03/2565      225,000  72.16  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ                   Revoked
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม                  by Reporter
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด)
THG   นาย บุญ วนาสิน          นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 22/03/2565      225,000  72.16  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด)
THG   นาย บุญ วนาสิน          นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 23/03/2565      205,800  75.37  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ                   Revoked
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม                  by Reporter
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด)
THG   นาย บุญ วนาสิน          นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 23/03/2565      205,800  75.37  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด)
THG   นาย บุญ วนาสิน          นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 25/03/2565      164,000  76.07  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ                   Revoked
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม                  by Reporter
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด)
THG   นาย บุญ วนาสิน          นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 25/03/2565      164,000  76.07  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด)
BGC   นาง อโนชา เลิศเจริญวัฒน์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/03/2565       9,700  10.10  ซื้อ
BC    นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 24/03/2565    38,715,657   1.80  ซื้อ
PEACE  นาย สุเมธ เตชะไกรศรี       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 22/03/2565      24,000   6.05  ขาย
PEACE  นาย สุเมธ เตชะไกรศรี       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/03/2565      368,500   6.20  ขาย
RICHY  นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/03/2565      500,000   1.26  ขาย
RICHY  นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์      ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 28/03/2565      300,000   0.30  ขาย
LEO   นางสาว ศรีไพร เอกวิจิตร์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/03/2565      10,000  13.40  ซื้อ
STA   นาย กิติชัย สินเจริญกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/03/2565      10,000  26.50  ซื้อ
SALEE  นาย สาทิส ตัตวธร         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/03/2565      967,700   1.19  ซื้อ
RS    นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์      ผู้รายงาน        Single Stock Future 28/03/2565       8,500  17.00  ซื้อ
                                 ที่มีการซื้อขายใน TFEX
RS    นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์      ผู้รายงาน        Single Stock Future 28/03/2565       8,500  16.27  ขาย
                                 ที่มีการซื้อขายใน TFEX
EKH   นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/03/2565      15,000   7.43  ซื้อ
ATP30  นาย ปิยะ เตชากูล         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 25/03/2565      50,000   2.08  ซื้อ
                    (นางสายสุทธิ์ เตชากูล)                        Revoked
                                                   by Reporter
ATP30  นาย ปิยะ เตชากูล         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 25/03/2565      50,000   2.08  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ