ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 27 พ.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday May 30, 2022 07:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*                ประเภท  วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                         หลักทรัพย์  จำหน่าย               จำหน่าย
COM7   นาย คงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  25/05/2565   4,500,000    - รับโอน
COM7   นาย คงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา        หุ้นสามัญ  25/05/2565   4,500,000    - รับโอน
                     (วลัยภรณ์ บรรณาสถิตย์กุล)
COM7   นาย คงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา        หุ้นสามัญ  25/05/2565   4,500,000    - โอน
                     (วลัยภรณ์ บรรณาสถิตย์กุล)
JMART  นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  26/05/2565    886,100  58.92 ซื้อ
SMD   นางสาว กุลธิดา คุณวิเศษพงษ์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  23/05/2565   1,200,000    - โอน
SMD   นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  26/05/2565    448,000  13.00 ขาย
AIMCG  นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ     ผู้รายงาน                หน่วยทรัสต์  24/05/2565     46,800   5.17 ขาย
TMILL  นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  26/05/2565    100,000   4.02 ขาย
TEAMG  นาย ชวลิต จันทรรัตน์        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  24/05/2565     70,000   9.15 ซื้อ
DTAC   นาย บุญชัย เบญจรงคกุล       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส        หุ้นสามัญ  26/05/2565    444,300  44.25 ซื้อ
                     หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                     บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                     เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด)
TIGER  นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  26/05/2565   1,411,400   2.05 ขาย
BRI   นาย จีระวัฒน์ เหมะธุลิน       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  27/05/2565     30,000  11.30 ขาย
BGRIM  นาย ดอน ทยาทาน         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  25/05/2565     31,000  33.25 ซื้อ
PPS   นาย พงศ์ธร ธาราไชย        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  23/05/2565     16,800   0.69 ขาย
PPS   นาย พงศ์ธร ธาราไชย        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  24/05/2565    383,200   0.68 ขาย
PRINC  นาย วีระ ศรีชนะชัยโชค       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  25/05/2565    200,000   5.83 ขาย
PRINC  นาย วีระ ศรีชนะชัยโชค       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  26/05/2565    100,000   5.91 ขาย
MEGA   นาย อิษฎ์ชาญ ชาห์         ผู้รายงาน         NVDR อ้างอิง ใบแสดงสิทธิใน  25/05/2565  149,091,446  53.50 ซื้อ
                                  การซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้           Revoked
                                                     by Reporter
MEGA   นาย อิษฎ์ชาญ ชาห์         ผู้รายงาน               NVDR อ้างอิง  25/05/2565  149,091,446  53.50 ซื้อ
                                         หุ้นสามัญ           Revoked
                                                     by Reporter
MEGA   นาย อิษฎ์ชาญ ชาห์         ผู้รายงาน               NVDR อ้างอิง  25/05/2565   2,786,756  53.50 ซื้อ
                                         หุ้นสามัญ
JP    นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  26/05/2565    300,000   6.05 ซื้อ
VGI   นาง อรนุช รุจิราวรรณ        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  25/05/2565    200,000   4.70 ซื้อ
SR    นาย ต่อโชค เล้าลือชัย        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  25/05/2565   3,000,000   1.69 ขาย
SR    นาย ต่อโชค เล้าลือชัย        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  25/05/2565    900,000   1.75 ขาย
SPC   นาย ณัฐพล เดชวิทักษ์        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  26/05/2565     22,100  69.00 ขาย
NDR   นาง ธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา      ผู้รายงาน                 วอร์แรนท์  26/05/2565    539,200   0.51 ขาย
SHR   นาย นริศ เชยกลิ่น         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  26/05/2565    100,000   4.64 ขาย
                                                       Revoked
                                                     by Reporter
SHR   นาย นริศ เชยกลิ่น         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  26/05/2565    300,000   2.62 ขาย
                                                       Revoked
                                                     by Reporter
SHR   นาย นริศ เชยกลิ่น         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  26/05/2565    100,000   4.66 ขาย
                                                       Revoked
                                                     by Reporter
SHR   นาย นริศ เชยกลิ่น         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  26/05/2565    100,000   4.66 ขาย
SHR   นาย นริศ เชยกลิ่น         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  26/05/2565     60,000   2.64 ขาย
                                                       Revoked
                                                     by Reporter
SHR   นาย นริศ เชยกลิ่น         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  26/05/2565     60,000   4.64 ขาย
SHR   นาย นริศ เชยกลิ่น         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  26/05/2565     60,000   4.64 ขาย
                                                       Revoked
                                                     by Reporter
SHR   นาย นริศ เชยกลิ่น         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  26/05/2565    300,000   4.62 ขาย
SHR   นาย นริศ เชยกลิ่น         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  26/05/2565    100,000   4.64 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ