TTCL จ้บมือแบล็ดวูดเทคฯเล็งผุดรง.ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 6 แห่งในไทย

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 26, 2022 17:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

TTCL จ้บมือแบล็ดวูดเทคฯเล็งผุดรง.ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 6 แห่งในไทย

นายฮิโรโนบุ อิริยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีทีซีแอล (TTCL) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เดินหน้าก่อสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดโดยใช้กระบวนการทอร์รีแฟกชัน (Torrefaction) ภายใต้เทคโนโลยี "แฟลชทอร์ (FlashTor)" ซึ่งเป็นเทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะของแบล็ควูด เทคโนโลยี ที่พร้อมจะเปลี่ยนชีวมวลคุณภาพต่ำภายในประเทศไทยให้กลายเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดชนิดทอริไฟด์ (Torrefied pellets) ที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดสีดำ (Black pellets) หรือถ่านชีวภาพ (Bio-coal)

TTCL จ้บมือแบล็ดวูดเทคฯเล็งผุดรง.ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 6 แห่งในไทย

ทั้งนี้ การก่อสร้างโรงงานต้นแบบในครั้งนี้ พัฒนาขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีแฟลชทอร์ (FlashTor) อย่างเป็นรูปธรรมให้ลูกค้าเป้าหมายและบริษัทผู้พัฒนาโครงการเชื้อเพลิงชีวมวลได้เห็นถึงประสิทธิผลของกระบวนการแบบครบวงจร และ 2. เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดสีดำในปริมาณที่เพียงพอที่จะให้กลุ่มผู้ลูกค้าได้เห็นถึงศักยภาพของเชื้อเพลิงชนิดนี้ และวางแผนทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมต่อไป

การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดสีดำ (Black pellets) ถือเป็นการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ทดแทนการใช้ถ่านหิน โดยการพัฒนาโรงงานต้นแบบในครั้งนี้ จะช่วยให้ทั้งฝ่ายผู้ผลิตและผู้ใช้งานได้เห็นถึงประสิทธิผลและความยั่งยืนของห่วงโซ่การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างครบวงจร ลดข้อกังวลของทั้ง 2 ฝ่ายที่มีมาก่อนหน้า ในฝั่งของผู้ซื้อก็ยังไม่เคยได้ทดลองใช้พลังงานชีวมวลที่ผลิตโดยเทคโนโลยี "แฟลชทอร์ (FlashTor)" ในขณะที่ฝ่ายผู้ผลิตก็กังวลว่าหากลงทุนสร้างโรงงานปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยกระบวนการทอร์รีแฟกชันแล้วจะมีกำลังซื้อระยะยาวหรือไม่

ดังนั้น การพัฒนาโรงงานต้นแบบจะสามารถแก้ข้อกังวลดังกล่าวได้อย่างสิ้นเชิง ที่สำคัญโรงงานแห่งใหม่นี้ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงพันธสัญญาในการพัฒนาธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดสีดำ (black pellets) ในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย โดยตั้งเป้าการดำเนินงานระยะแรกในไทยโดยการมุ่งพัฒนาโรงงานเพื่อการพาณิชย์ 6 แห่ง กำลังการผลิตรวมประมาณ 450,000 ตันต่อปี โดยแต่ละแห่งในประเทศไทยมีกำลังการผลิตประมาณ 75,000 ตันต่อปี ซึ่งบริษัทพร้อมเดินหน้าขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อผุดโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดสีดำเพื่อการพาณิชย์แห่งแรกในไทย

ทั้งนี้ ทีทีซีแอลและแบล็ควูด เทคโนโลยี ได้ประกาศแผนเชิงรุกด้วยการนำเสนอต่อกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงินภายใต้ความร่วมมือ AGGP (Asian Green Growth Partnership) เพื่อสร้างโรงงานปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยกระบวนการทอร์รีแฟกชันที่ใช้เทคโนโลยี "แฟลชทอร์ (FlashTor)" เพื่อการพาณิชย์เป็นแห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิต 75,000 ตันต่อปี พร้อมขยายธุรกิจดังกล่าวเพิ่มทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน

แผนการขยายธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี "แฟลชทอร์ (FlashTor) ในครั้งนี้ ซึ่งมีหัวใจหลักคือ การใช้ชีวมวลหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มาจากธรรมชาติโดยตรง สอดคล้องอย่างยิ่งต่อโมเดลการพัฒนาประเทศใหม่ของไทยที่มุ่งเน้น BCG Economy ซึ่งหมายรวมถึงเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อนำเศรษฐกิจของประเทศก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการนำแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญยังสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Eco-design & Zero-Waste) และให้ความสำคัญกับการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิตภาคการเกษตร ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้นั้นเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ทดแทนถ่านหิน

ด้านนายมาร์เทน แฮร์รีเบิร์จ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบล็ควูด เทคโนโลยี กล่าวว่า แบล็ควูด เทคโนโลยีได้ร่วมเทคโนโลยี่การออกแบบก่อสร้างโรงงานต้นแบบที่มีความหยืดหยุ่นสูงทั้งในแง่ของวัตถุดิบที่หลากหลาย และ ด้านการผลิตเพื่อแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี "แฟลชทอร์ (FlashTor)" สามารถแปรรูปชีวมวลได้หลากหลายชนิด ทั้งชีวมวลจากไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยโครงการนี้เป็นผลงานครั้งแรกภายใต้การร่วมมือกับทีทีซีแอล ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยกระบวนการทอร์รีแฟกชันที่ดีที่สุดของแบล็ควูด เทคโนโลยี มาผสมผสานเข้ากับความชำนาญและประสบการณ์อันยาวนานของทีทีซีแอลในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction?EPC) ชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้งมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ

นายมาร์เทน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากแผนการของทีทีซีแอลที่จะเปิดโรงงานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดสีดำ (Black pellets) เพิ่มเติมในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนแล้ว แบล็ควูด เทคโนโลยียังได้เจรจากับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสนใจในเทคโนโลยี "แฟลชทอร์ (FlashTor)" ในภูมิภาคอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้กระบวนการทอร์รีแฟกชันด้วยเช่นกัน

โดยบริษัทฯ ได้นำความโดดเด่นของเทคโนโลยีดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย 1. ความสามารถที่จะขยายกำลังการการผลิตได้ในระดับสูง (Scalability) โดยยังคงไว้ซึ่งความคุ้มค่าในการลงทุน ในขณะที่เทคโนโลยีอื่นทำได้ยาก 2. การควบคุมกระบวนการผลิต (Process Control) ที่ดีจะทำให้การใช้วัตถุดิบและพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทำให้กระบวนการทอร์รีแฟกชันเกิดขึ้นอย่างสมบรูณ์ ลดการสูญเสียในการผลิต และ 3. กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย (Safe operation) ทำให้สามารถควบคุมการกระบวนการผลิตได้ดีและยังช่วยให้มีปลอดภัยสูง

"โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตระดับอุตสาหกรรม จึงมั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการของการผลิตนั้นมีความปลอดภัย เพื่อสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นและการยอมรับนี้เองจะเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี "แฟลชทอร์ (FlashTor)" ของเรา"

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ