ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 3 ต.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday October 4, 2022 07:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*              ประเภท วันที่ได้มา/       จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                       หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
GCAP   นาย อาษา สารสาส        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565   60,000,00   1.26  ซื้อ
JMT    นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565     200,000  68.13  ซื้อ
JR    นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565     146,500   7.05  ซื้อ
SIMAT   นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565     20,000   2.32  ซื้อ
ERW    นาย อภิชาญ มาไพศาลสิน      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     100,000   4.40  ขาย
ERW    นาย อภิชาญ มาไพศาลสิน      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565     100,000   4.38  ขาย
CEYE   นาย ยุทธนา โรจนวนิช       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 28/09/2565     20,000   5.95  ซื้อ
                     (นางสาวนันท์ชญาน์ โรจนวนิช)                     Revoked
                                                   by Reporter
CEYE   นาย ยุทธนา โรจนวนิช       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 28/09/2565     20,000   4.96  ซื้อ
                     (นางสาวนันท์ชญาน์ โรจนวนิช)
TQR    นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565       100  12.30  ซื้อ
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565     100,000   1.84  ซื้อ
TRUBB   นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     วอร์แรนท์ 30/09/2565     279,000   0.26  ขาย
                     (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TOP    นาย สันติ วาสนสิริ         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565       976  53.50  ซื้อ
TOP    นาย สันติ วาสนสิริ         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 03/10/2565      4,400  53.50  ซื้อ
                     (นาง วิจิตรา วาสนสิริ)
NER    นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     500,000   5.50  ซื้อ
BCP    นาย ปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565      5,000  29.50  ซื้อ
BANPU   นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565     37,000  14.30  ซื้อ
BGC    นาย วิศาล ลออเสถียรกุล      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565      4,000   9.85  ซื้อ
PRAKIT  นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565      8,900  12.85  ซื้อ
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565      2,500   7.20  ซื้อ
PDJ    นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 26/09/2565      5,000   2.94  ซื้อ
                     (นาง จิรดา เตียสุวรรณ์)
PDJ    นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 29/09/2565      6,700   2.94  ซื้อ
                     (นาง จิรดา เตียสุวรรณ์)
MINT   นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค    ผู้รายงาน         Single Stock Future 29/09/2565       200  26.00  ซื้อ
                                  ที่มีการซื้อขายใน TFEX
MINT   นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค    ผู้รายงาน         Single Stock Future 29/09/2565       200  26.25  ซื้อ
                                  ที่มีการซื้อขายใน TFEX
TITLE   นางสาว จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565     200,000   1.89  ขาย
TITLE   นางสาว จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565    1,500,000   1.85  ขาย
LPH    นาย อังกูร ฉันทนาวานิช       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565     20,000   5.61  ซื้อ
BH    นาย มาร์ค เอลเลียต แชทเทน    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 29/09/2565      1,000  224.38  ซื้อ
                     (นางสาว ปัทมาลิน บุญนพ)
RAM    ร้อยเอก ขจิต หัพนานนท์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565     50,000  55.00  ขาย
RAM    ร้อยเอก ขจิต หัพนานนท์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565     100,000  55.25  ขาย
WICE   นาย เอกพล พงศ์สถาพร       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565      5,000  10.70  ซื้อ
STA    นาย กิติชัย สินเจริญกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565     10,000  19.10  ซื้อ
SKR    นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565      8,620  14.50  ซื้อ
SPALI   นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 30/09/2565     100,000  18.80  ซื้อ
                     (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI   นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565     220,000  18.85  ซื้อ
SPALI   นาย ประทีป ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565     100,000  18.80  ซื้อ
SPALI   นาย ประทีป ตั้งมติธรรม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 30/09/2565     220,000  18.85  ซื้อ
                     (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม)
SABUY   นาย สันติธร บุญเจือ        ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 28/09/2565     500,000   7.86  ขาย
SMIT   นาย ธนา เสนาวัฒนกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565     230,000   4.72  ซื้อ
COLOR   นาย ธเนศพล มงคลรัตน์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 29/09/2565     100,000   1.70  ซื้อ
                     (นางภัทริน มงคลรัตน์)
COLOR   นาย ธเนศพล มงคลรัตน์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     วอร์แรนท์ 29/09/2565     150,000   0.39  ขาย
                     (นางภัทริน มงคลรัตน์)
COLOR   นาย รัช ทองวานิช         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 29/09/2565     100,000   1.77  ขาย
                     (นางวรวรรณ ทองวานิช)
RS    นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565     100,000  15.00  ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล        ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 29/09/2565    1,500,000   0.45  ซื้อ
AS    นาย กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565     20,000  17.00  ขาย
S11    นาย คริสโตเฟอร์ เทย์ ชาร์ลส    ผู้รายงาน             NVDR อ้างอิง 30/09/2565      2,800   5.05  ซื้อ
                                       หุ้นสามัญ
STC    นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565     99,100   0.77  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ