HILITE: DOD ร่วง 8.08% หลังเพิ่มทุน PP-RO ราคาต่ำกว่ากระดาน-บุ๊กหนี้สงสัยจะสูญกว่า 400 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday February 23, 2023 10:32 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

หุ้น DOD ราคาร่วงลง 8.08% มาอยู่ที่ 4.78 บาท ลดลง 0.42 บาท มูลค่าซื้อขาย 11.12 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.13 น. โดยเปิดตลาดที่ 4.70 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 4.96 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 4.70 บาท

บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) แจ้งการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ที่ราคา 4.10 บาท/หุ้น และเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (RO) ที่ราคา 4 บาท/หุ้น พร้อมประกาศงดจ่ายเงินปันผลในงวดผลการดำเนินงานปี 6

DOD แจ้งข้อมูลว่าคณะกรรมการของบริษัทมีมติรับทราบว่ามีผู้ลงทุน ได้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี่ และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ประสงค์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงบริษัทจะสามารถที่จะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในการต่อยอด และสร้างประโยชน์ในธุรกิจในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพทางการเงินที่ดี และช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นี

ดังนั้น บริษัทจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการร่วมทุนใหม่ โดยจะเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) พร้อมทั้งการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนท จำนวน 35,971,191.00 บาท จากเดิม 307,500,369.50 บาท เป็น 343,471,560.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 71,942,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(1) เสนอขาย PP จำนวนไม่เกิน 24,390,000 หุ้น เสนอขายในราคา 4.10 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 99,999,000 บาท

(2) เสนอขาย RO จำนวนไม่เกิน 25,552,382 หุ้น เสนอขายในราคา 4.00 บาท อัตราส่วน 17 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 102,209,528 บาท

(3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 (DOD-W2) จำนวนไม่เกิน 22,000,000

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้ RO ภายในไตรมาส 2/66

พร้อมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติให้ บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ออสเวล ไลฟ์จำกัด (AWL) ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตในประเทศออสเตรเลียภายใต้แบรนด์ "AuswellLife" ซึ่งเป็นแบรนด์สุขภาพและความงามที่เหมาะสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย โดยจัดจำหน่ายในหลากหลายประเทศในเอเชีย

DOD จะเข้าทำรายการซื้อหุ้นใน AWL จากนายปราการ ศุภเลิศมงคลชัย ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาของ AWL ในจำนวน 425,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (par value) เท่ากับ 100 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 89.29% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ AWL หุ้น ราคารเข้าลงทุนทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ประกอบด้วย 1) ราคาซื้อขายหุ้นจำนวน 87,400,000 บาท 2) ราคาซื้อขายเงินกู้ยืมจากผู้ขายเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ AWL ค้างชำระเงินกู้ยืมต่อผู้ขาย ณ วันที่ซื้อขายเป็นจำนวน 2,600,000 บาท

อนึ่ง ดีโอดี อินฟินิท เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นใน AWL แล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จะส่งผลให้ AWL มีสถานะเป็นบริษัทย่อยใหม่ของบริษัท

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเร่งรัดหนี้สินกับบริษัท เอจิตอล แอดเวอร์ไทซ์ จำกัด (เอจิตอล) ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้ารายใหญ่ของบริษัทที่มีภาระหนี้การค้าค้างชำระต่อบริษัทจำนวน 408,400,982.35 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบทรัพย์สินว่า เอจิตอล มีสิทธิเรียกร้องในหนี้ทางการค้าค้างชำระ (Account Receivable) อยู่ต่อบริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด (อมาโด้) เป็นเงินจำนวน 469,664,337.81 บาท ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงสุดของเอจิตอลในปัจจุบัน ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้บริษัทรับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ทางการค้าค้างชำระดังกล่าวมาจากเอจิตอล เพื่อเพิ่มโอกาสให้บริษัทได้รับชำระหนี้คืน

บริษัทรับทราบถึงกรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเห็นว่าภาระหนี้ที่เอจิตอลค้างชำระถือเป็น "หนี้สงสัยจะสูญ" ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงได้ประมาณการและบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับภาระหนี้ที่เอจิตอลค้างชำระต่อบริษัทดังกล่าวในงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมจำนวน 408,400,982.35 บาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้สิทธิทางกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อเรียกร้องให้ลูกหนี้การค้าของบริษัทชำระหนี้ให้แก่บริษัทให้มากที่สุด เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ