นำวิวัฒน์ เมดิคอล ออก IPO ก้าวสู่ผู้นำผลิต-จัดจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อ

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday April 10, 2023 15:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นำวิวัฒน์ เมดิคอล ออก IPO ก้าวสู่ผู้นำผลิต-จัดจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อ

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) เปิดเผยว่า NAM ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ปัจจุบัน NAM มีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 700 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 297.5 ล้านบาท โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 181 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25.86% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 105 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย WAI Global Corporation Limited จำนวนไม่เกิน 76 ล้านหุ้น

ด้านนายกำพล ทรวงบูรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ธนชาต ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเพิ่มเติมว่า NAM มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วย กลุ่มชัยเทอดเกียรติ รวมถึง WAI Global Corporation Limited ถือหุ้น 82.35% ซึ่งภายหลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 59.14% และบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด ในกลุ่ม บมจ.ปตท. (PTT) ถือหุ้น 17.65% ซึ่งภายหลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 15% โดยการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในโรงงานผลิตแห่งใหม่ รวมถึงโครงการลงทุนพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ โครงการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ NAM เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในระดับปราศจากเชื้อในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข รวมถึงผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานมานานกว่า 50 ปี การันตีด้วยมาตรฐานสากลระดับเดียวกับยุโรปและอเมริกามาอย่างยาวนาน ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าสำคัญในโรงพยาบาลและหน่วยงานองค์กรทางด้านสาธารณสุขกว่า 1,200 แห่ง ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์และบริการแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1.) กลุ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ (Manufacture and sales of medical devices หรือ SM) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่คิดค้น วิจัยและพัฒนา ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์สะอาด ปราศจากเชื้อและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่กับผู้ป่วยรายถัดไปได้ตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข โดยกลุ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1.1) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ 1.2) ผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ 1.3) ผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อในอากาศและผิวสัมผัส และ 1.4) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทางการแพทย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ในการขายเครื่องมือทางการแพทย์กลุ่มทำให้ปราศจากเชื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Steelco" ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก จากบริษัท สตีลโก้ เอส.พี.เอ (Steelco S.p.A.) ประเทศอิตาลี และยังเป็น Exclusive Distributor ในประเทศไทยและประเทศในโซนเอเชีย เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก AAVI technology LTD. (AAVI) ประเทศฟินแลนด์ และได้รับกรรมสิทธิ์การผลิตผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีฆ่าเชื้อในอากาศในประเทศไทยอีกด้วย

(2.) กลุ่มผลิตและจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (Manufacture and sales of medical consumables หรือ CS) บริษัทฯ ได้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องทำความสะอาด อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง ซึ่งใช้ควบคู่กับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับงานล้างอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการแช่และล้างทำความสะอาด และน้ำยาที่ใช้ในกลุ่มเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ

อีกทั้งยังได้รับสิทธิเป็น Exclusive Distributor ชุดตรวจสอบการฆ่าเชื้อ ชุดทดสอบและชุดตรวจประสิทธิภาพกระบวนการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ เพื่อเป็นการสอบทานความมั่นใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ ทางการแพทย์ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อยและปราศจากเชื้อก่อนนำไปใช้งาน โดยเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าของบริษัท Terragene LLC จากประเทศอาร์เจนตินา, ตัวแทนจำหน่ายน้ำยาล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ของบริษัท Borer Chemie AG จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุที่ใช้ในการห่ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่อใช้ในการอบฆ่าเชื้อของ บริษัท Sterimed จากประเทศฝรั่งเศส

(3.) กลุ่มงานให้บริการ (Services หรือ SV) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้บริการหลังการขาย บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ รวมถึงบริการวางแผนและปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาลให้เป็นตามมาตรฐานสากล และบริการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เป็นหนึ่งในกระบวนการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย หรือ Patient Safety เพราะอุปกรณ์การแพทย์เป็นเครื่องมือที่ต้องนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NAM กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ "การเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์" โดยได้ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา ผลิต จัดหาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ ASME, ISO13485, ISO9001, ISO14001, CE Mark และ PED เป็นต้น ซึ่งนับจากนี้เป็นต้นไป NAM พร้อมก้าวไปอีกขั้นด้วยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งมั่นก้าวสู่ผู้นำอุตสาหกรรมผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อในประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ