CHO ผิดนัดจ่ายหนี้หุ้นกู้ CHO212A เหตุขาดสภาพคล่อง-Cash Flow ไม่พอ

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday May 22, 2023 09:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ช ทวี (CHO) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 หรือ หุ้นกู้รุ่น CHO212A ซึ่งมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ บล.โกลเบล็ก ได้ครบกำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดที่ 17 จำนวน 34,993,507.27 บาท ในวันที่ 22 พ.ค.66 แต่บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันครบกำหนดดังกล่าวได้ ด้วยสาเหตุจาการขาดสภาพคล่อง และกระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ จึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ การผิดนัดชำระเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ยข้างต้น ยังไม่มีผลให้บริษัทต้องชำระหนี้ของหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ในทันที เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิต่อไป ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร

หรือ (ข) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่า 25% ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท การช ระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ย ตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้นซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย

ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นๆ ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีมติให้เงินต้นตามหุ้นกู้ถึงกำนดชำระโดยพลัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ

ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิฯ ข้อ 12.1 (ก) กำหนดว่า "หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ก หนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 11.2 วรรคสอง" ผู้ออกหุ้นกู้ หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วัน

หากการดำเนินการตามข้างต้นแล้วผลของการผิดนัดชำระยังคงอยู่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย

ทั้งงนี้ บริษัทตระหนักยิ่งถึงการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดความกังวล บริษัทยังคงให้ความเชื่อมั่นว่ามีเจตนาจะชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ โดยบริษัทจะแจ้งความรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป


แท็ก ช ทวี   (CHO)  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ