ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 2 มิ.ย. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday June 2, 2023 08:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2566

เมษายน 2566
 20 เม.ย.-27 มิ.ย.   SFP     เสนอซื้อ     5,337,233 หุ้น หุ้นละ 254.27 บาท

พฤษภาคม 2566
 29 พ.ค.-02 ส.ค.   TCCC    เสนอซื้อ     96,720,795 หุ้น หุ้นละ 40.00 บาท

มิถุนายน 2566
 02 มิ.ย.       BKKCP    XD       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIF1    XD       หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CHO     หลักทรัพย์เพิ่มทุน  66,137,564 หุ้น
            GEL     หลักทรัพย์เพิ่มทุน  1,572,729,730 หุ้น
            SBNEXT   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  54,941,385 หุ้น
            UREKA-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            POPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2600 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PPF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1800 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.055 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            IRC     ลดทุนจดทะเบียน  จาก 200,000,000 หุ้น เป็น 192,207,700 หุ้น

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 7,792,300 หุ้น

 03 มิ.ย.       SDC-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 06 มิ.ย.       WHABT    XD       หุ้นละ 0.1685 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UREKA-W2  XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 1.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 14 มิ.ย. 2566 - 28 มิ.ย. 2566)

            NVD-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            PPPM-W5   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            DCC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 มิ.ย.       NVD-W2   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.018 ราคาแปลงสภาพ 2.477 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 15 มิ.ย. 2566 - 29 มิ.ย. 2566)

            PPPM-W5   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 0.10 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 15 มิ.ย. 2566 - 29 มิ.ย. 2566)

            DIF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2450 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JASIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.23 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            OISHI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 08 มิ.ย.       BTSGIF   XN       หุ้นละ 0.182 บาท
            KWM-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            BOFFICE   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1719 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPNREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2470 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KTBSTMR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1731 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSE     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 09 มิ.ย.       BCT     XD       หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TR     XD       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KWM-W1   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 1.50 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 19 มิ.ย. 2566 - 03 ก.ค. 2566)

            ADD     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BKI     จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BRRGIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.17517 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            B-WORK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1807 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DMT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            HYDROGEN  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2230 บาท (รอบ 29 พ.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PROSPECT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1320 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TCC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1156 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UAC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            WHART    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 10 มิ.ย.       STOWER-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 12 มิ.ย.       MVP-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            GVREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1950 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SUPEREIF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.23760 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 13 มิ.ย.       ABFTH    XD       หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 01 ธ.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MVP-W1   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.0409 ราคาแปลงสภาพ 1.1528 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 21 มิ.ย. 2566 - 05 ก.ค. 2566)

            AIMCG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1500 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2230 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AMATAR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.160 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 14 มิ.ย.       LHK     XD       หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NUSA    XW       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 5 : 1
            FUTUREPF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            IVL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PSL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 15 มิ.ย.       BGC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 16 มิ.ย.       ALLY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1670 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IMPACT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHHOTEL   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1270 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNIT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0200 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0700 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNRF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0250 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHHR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.11 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 19 มิ.ย.       SFLEX-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            CPTGF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1185 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EGATIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.125 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KBSPIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.228 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            M-II    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1500 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.100 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFFIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1032 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTLPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.4193 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 20 มิ.ย.       SFLEX-W1  XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 4.50 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 28 มิ.ย. 2566 - 12 ก.ค. 2566)

            BKKCP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIF1    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 22 มิ.ย.       WHABT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1685 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAIR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1369 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 23 มิ.ย.       CHAYO-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 24 มิ.ย.       BM-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 26 มิ.ย.       ABFTH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 01 ธ.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 มิ.ย.       3K-BAT   XD       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 29 มิ.ย.       PROUD    XR       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1.8 : 1 ราคาจองซื้อ 1.75 บาท (จองซื้อ 13 ก.ค. 2566 - 19 ก.ค. 2566)
 30 มิ.ย.       UREKA-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -

กรกฎาคม 2566
 01 ก.ค.       NVD-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

PPPM-W5 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 04 ก.ค.       STANLY   XD       หุ้นละ 20.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 05 ก.ค.       MINT-W7   ซื้อขายวันสุดท้าย  -

KWM-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 06 ก.ค.       MINT-W7   XE       1 : 1 @ 21.60 (ยื่นใช้สิทธิ 16 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566)
 07 ก.ค.       MVP-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 14 ก.ค.       SFLEX-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 17 ก.ค.       AEONTS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.95 บาท (รอบ 01 ก.ย. 2565 - 28 ก.พ. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 21 ก.ค.       TMW     XD       หุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            STANLY   จ่ายปันผล     หุ้นละ 20.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 ก.ค.       VGI     XD       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 31 ก.ค.       EPG     XD       หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ

สิงหาคม 2566
 01 ส.ค.       MINT-W7   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 07 ส.ค.       BTS     XD       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PTL     XD       หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 10 ส.ค.       LHK     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ส.ค.       TMW     จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 17 ส.ค.       TSTH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 18 ส.ค.       3K-BAT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EPG     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            VGI     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 ส.ค.       TR     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 24 ส.ค.       PTL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 25 ส.ค.       BCT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BTS     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ