ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 ก.ย. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 15, 2023 08:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2566

กันยายน 2566
 08 ก.ย.-12 ต.ค.   ESSO    เสนอซื้อ     1,177,108,000 หุ้น หุ้นละ 9.8986 บาท

กันยายน 2566
 15 ก.ย.       TRU    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  1,223,220 หุ้น
            ALLY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BCPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DRT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MINT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ONEE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            RATCH   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.80 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            POLAR   ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 225.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น

ปัจจุบันหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงถูกสั่งพักการซื้อขาย

และจะสามารถซื้อขายตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่ เมื่อได้รับอนุญาตให้ซื้อขายใหม่อีกครั้ง

 18 ก.ย.       EMC-W6   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 19 ก.ย.       EMC-W6   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 0.15 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 27 ก.ย. 2566 - 11 ต.ค. 2566)

            BCP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BKKCP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EGATIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0531 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KBSPIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2310 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MIPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PB     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.86 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFFIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1009 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTLPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.4410 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            WHAIR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1369 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 ก.ย.       MBK    XD       หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SRIPANWA  XD       หุ้นละ 0.1792 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GPSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            LANNA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1270 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            MNIT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0250 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MST    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIF1    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1250 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ก.ย.       BAY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            GAHREIT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GROREIT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.110 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KKP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1550 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ

TGPRO-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 22 ก.ย.       PRG    XD       หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BBL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            OR     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SSPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1169 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TISCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TISCO-P  จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.65 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 25 ก.ย.       LHHOTEL  XR       -
            WICE    XB       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 24.8644 : 1

สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ หุ้นสามัญ

บริษัทย่อยที่จัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (ETL)

            BPP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPIPP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 26 ก.ย.       BCPG-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 27 ก.ย.       ENGY    XD       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BCPG-W2  XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 8.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 05 ต.ค. 2566 - 19 ต.ค. 2566)

            HMPRO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SUSCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

หุ้นละ 0.12 บาท (ปันผลพิเศษ) (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

 28 ก.ย.       INSET-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            EGCO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIPH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 29 ก.ย.       INSET-W1  XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 2.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 09 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566)

            BANPU   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BDMS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EASTW   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KBANK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCB    จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPIPL   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 30 ก.ย.       BANPU-W5  เพิกถอนหลักทรัพย์  -

CWT-W5 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

DIMET-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

EVER-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

IP-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

ตุลาคม 2566
 03 ต.ค.       WAVE-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 04 ต.ค.       RS     XD       หุ้นละ 0.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            WAVE-W2  XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 4.49 ราคาแปลงสภาพ 0.156 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 12 ต.ค. 2566 ถึงวันที่ 26 ต.ค. 2566)

 05 ต.ค.       META-W5  ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            MBK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 06 ต.ค.       META-W5  XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 1.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ วันที่ 16 ต.ค. 2566 - 30 ต.ค. 2566)

            PRG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 09 ต.ค.       CHAYO   XD       หุ้นละ 0.00111112 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 50 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 10 ต.ค.       CCET    XR       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1 : 0.7863 (จองซื้อ 02 พ.ย. 2566 - 10 พ.ย. 2566)
            ENGY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 11 ต.ค.       SRIPANWA  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1792 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 12 ต.ค.       RS     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 13 ต.ค.       EMC-W6   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 17 ต.ค.       BWG-W5   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 18 ต.ค.       BWG-W5   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 1.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 26 ต.ค. 2566 - 09 พ.ย. 2566)

 19 ต.ค.       MBK-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 20 ต.ค.       CV     XR       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1 : 2 ราคาจองซื้อ 1.00 บาท (จองซื้อ 06 พ.ย. 2566 - 10 พ.ย. 2566)
            CV     XW       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            MBK-W1   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.1396 ราคาแปลงสภาพ 2.6326 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 31 ต.ค. 2566 - 14 พ.ย. 2566)

 21 ต.ค.       BCPG-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 25 ต.ค.       INSET-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 28 ต.ค.       WAVE-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 30 ต.ค.       B     XW       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 3 : 1

พฤศจิกายน 2566
 01 พ.ย.       META-W5  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 02 พ.ย.       MC     XD       หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 06 พ.ย.       RS     XW       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 10 : 1
            ICN-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 07 พ.ย.       ICN-W1   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 1.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 15 พ.ย. 2566 - 29 พ.ย. 2566)

 09 พ.ย.       CHAYO   XW       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 10 : 1
 11 พ.ย.       BWG-W5   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 16 พ.ย.       MBK-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 24 พ.ย.       MC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

ธันวาคม 2566
 01 ธ.ค.       ICN-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ