ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์เปิดทางเลือก บจ.ฟื้นฟูกิจการเสนอขายหุ้นใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 เม.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 17, 2024 15:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายล้มละลาย หรือเรียกว่า "บจฟฟ." เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติม ในกรณีที่ได้เปิดเผยและ/หรือนำส่งข้อมูลได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ได้อย่างคล่องตัวโดยไม่มีภาระเกินควร ขณะที่มีการคุ้มครองผู้ลงทุนด้านการมีข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ของ บจฟฟ. เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ บจฟฟ. ที่เปิดเผยได้ตามเกณฑ์ สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามแผนฟื้นฟูฯ ได้ และการฟื้นฟูกิจการทำได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1) เพิ่มช่องทางให้ บจฟฟ. ที่มีความจำเป็นต้องเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามแผนฟื้นฟูฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้รับยกเว้นการยื่นคำขออนุญาตก่อนการเสนอขาย แต่ยังคงให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ลงทุนโดยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

2) กำหนดให้การยื่นแบบ filing ใช้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) เช่นเดียวกับกรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และเพิ่มเติมข้อมูลการฟื้นฟูกิจการ เช่น แผนฟื้นฟูฯ สรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูฯ ความเสี่ยงสำคัญที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing ดังกล่าว ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing (cooling-off period) เป็นเวลา 14 วัน โดยมีที่ปรึกษาทางการเงิน (financial advisor หรือ FA) เป็นผู้ร่วมจัดทำแบบ filing และ FA ต้องไม่เป็นผู้บริหารแผน

3) กำหนดระยะเวลาเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ภายในระยะเวลาที่แผนฟื้นฟูฯ กำหนด

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 เป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ