บอร์ด TMD มีมติปันผลปี 51 หุ้นละ 4 บ. จ่าย 6 พ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 24, 2009 08:47 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย (TMD) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 มีมติเห็นชอบพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2551 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี พ.ศ.2551 ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นเงิน 60,000,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 52.15 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 เงินปันผลที่ขออนุมัติจ่ายเป็นเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจำนวน

อนึ่ง การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้วันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 8 เมษายน 2552


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ