ข่าวอินโฟเควสท์
10:31 (เพิ่มเติม)ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 16 พ.ย. 2561   พฤศจิกายน 2561 16 พ.ย. IRPC06C1903A หลักทรัพย์ใหม่ 60,000,000 หน่วย PTTE06C1903A หลักทรัพย์ใหม…
10:25 PTT จับมือ"อินทรี อีโคไซเคิล" ผลักดันตลาดสินค้าชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมไปสู่เชิงพาณิชย์   นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและด…
10:24 PF ออกหุ้นกู้ Perpetual Bond วงเงิน 1 พันลบ. ดบ.ปีที่ 1-5 อัตรา 9.5% ต่อปี ,ขายรายใหญ่ 26-28 พ.ย.   นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่…

TTA และบ.ย่อย ไตรมาส 2/61 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 94.2 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 19:45:08 น.
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)
งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้
สอบทาน/ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน      (หน่วย : พันบาท)
ไตรมาส 2              งวด 6 เดือน

ปี       2561       2560       2561       2560

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                           94,196    214,710    102,385    301,929

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                   0.05       0.12       0.06       0.17

ADVERTISEMENT