บอร์ด CTW อนุมัติทำสัญญา-ต่ออายุกับ บ.ย่อย มูลค่า 12.94 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 2, 2016 14:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายซุน ทาว เฮิน กรรมการผู้จัดการ บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล (CTW) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและต่ออายุสัญญาบริหารจัดการ สัญญาบริการ และสัญญาให้เช่าโรงงานระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทสยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำกัด (SFO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย รวมมูลค่า 12.94 ล้านบาท

ทั้งนี้ สัญญาบริหารจัดการ CTW ส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้คำปรึกษาในด้านการดำเนินงานและการจัดการให้แก่ SFO ได้แก่ ด้านการบัญชีและการเงิน การผลิต การจัดซื้อ การบริหารงานบุคคล เป็นต้น โดย CTW จะได้ร้บรายได้ค่ำธรรมเนียมการจัดการจาก SFO สัญญามีอายุ 1 ปีและสัญญาดังกล่าวจะได้รับการต่ออายุสัญญาปีต่อปีโดยอัตโนมัติ นอกจากจะมีการบอกกล่าวยกเลิกสัญญาจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ฝ่ายใดก่อนล่วงหน้า30 วัน อัตราและมูลค่าที่ปรึกษาจะเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้เชี่ยวชาญและระดับของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีอัตราที่แตกต่างกนั ตามที่ระบุในสัญญาโดย CTW คิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตราเพิ่มร้อยละ10

สัญญาให้เช่าโรงงานและบริการ CTW ตกลงทำสญั ญาให้เช่าโรงงานกับ SFO โดยเริ่มทำสัญญาต้งแต่ปี 2540 และได้มีการปรับปรุงสัญญาในปี 2546 สัญญามีอายุ 1 ปี และสัญญาดงักล่าวจะไดรั้บการต่ออายุสัญัญาปีต่อปีโดยอัตโนมัติและมีการเพิ่มอัตราค่าบริการร้อยละ3.5 ทุกๆ 3 ปีต่อมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 SFO ขอลดการใช้พื้นที่เช่าตามสัญญาดงักล่าวลงประมาณร้อยละ 15 จากขนาดพื้นที่เช่าเดิม 8,406 ตารางเมตร เหลือเพียง 7,146 ตารางเมตร

CTW ตกลงทำสัญญาให้บริการแก่ SFO โดยเริ่มทำสัญญาตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งมีเงื่อนไขระยะเวลาของสัญญา อิงตามสัญ ญาเช่าโรงงาน และมีการเพิ่มอัตราค่าบริการร้อยละ 3.5 ทุกครั้งที่มีการต่อสัญญา การบริการดังกล่าวประกอบด้วยการบำรุงรักษาการซ่อมแซม และการทำความสะอาดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงงานของSFO


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ