IFEC ส่งเรื่องขอกรมพัฒนาธุรกิจฯทบทวนคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการ, ตลท.เร่งจัดประชุม ผถห.

ข่าวหุ้น-การเงิน 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:50 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. ที่ปรากฎตามข่าว ก.ล.ต. ว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อ กรรมการเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายวิภู มหารักขกะ และนายมนูศักดิ์ เดียววาณิชย์ ตามที่ IFEC ยื่นคำขอ นั้น บริษัทได้รับทราบผลการพิจารณาดังกล่าวแล้ว แต่ปรากฎว่า คำสั่งผลการพิจารณาดังกล่าวแจ้งชัดว่า ไม่ได้พิจารณาถึงรายละเอียดในหนังสือชี้แจงและเอกสารเกี่ยวข้องกับประกอบคำขอจดทะเบียนของบริษัทแต่อย่างใด

ดังนั้น จึงมีหนังสือไปยังกรมพัฒนธุรกิจการค้าแล้ว เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนคำสั่งผลการพิจารณาดังกล่าว โดยขอให้พิจารณาจากหนังสือชี้แจงของบริษัทและพยานเอกสารที่บริษัทได้นำส่งไปแล้วเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอจดทะเบียน ก่อนที่จะมีคำสั่งใดๆ เพื่อแจ้งผลการพิจารณาคำขอดังกล่าวของบริษัทซึ่งหากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีคำสั่งใดๆ อีกครั้งบริษัทจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ด้าน ตลท.เช้านี้ได้ออกประกาศเตือน (alert) ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปศึกษาข้อมูลของ IFEC เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ ตลท.ขอให้ IFEC เร่งแจ้งมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 พ.ค.61 เกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการโดยไม่ชักช้า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งขอให้กรรมการบริษัทเร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ