IEC เผยประชุมบอร์ด 17 มิ.ย.ล่ม หลังกรรมการไม่ครบองค์ประชุม ยันเดินหน้าจะนัดประชุมเร่งแก้ปัญหาบริษัท

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday June 18, 2018 13:45 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) แจ้งว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีกรรมการมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ ทำให้ยังไม่สามารถจัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะรีบดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการ โดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา บริษัทได้รับหนังสือของกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้จำนวน 24,900,421,039 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.23 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ถือหุ้นได้ระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุม อันได้แก่ เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพื่อร่วมบริหารจัดการงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้ามาตรวจสอบ และเรื่องพิจารณาการเพิ่มทุน เพื่อแก้ไขการบริหารกิจการและสภาพคล่องของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 100 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถึงสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นบริษัท และฝ่ายจัดการของบริษัท ขอแสดงความมุ่งมั่นและให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดเอาไว้ โดยบริษัทจะรีบดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นต่อไป

ขณะที่เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งหนังสือนัดเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 17 มิ.ย.61 เวลา 12.00 น. เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมีวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท เพื่อแก้ไขเหตุที่บริษัทยังไม่ได้นำส่งงบการเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้และแก้ไขเหตุถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและวาระพิจารณาการแก้ไขปัญหาของบริษัท และกลุ่มบริษัทที่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

แต่ปรากฎว่าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 17 มิ.ย. มีกรรมการมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ตามแนวทางคำวินิฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ว่า ต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุม 5 คนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ