PG ขายหุ้น "วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น" ให้ "บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา"จำนวน 4,464 หุ้น รวมเป็นเงิน 1.43 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 18:00 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ประชาอาภรณ์ (PG) แจ้งว่า ที่3ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 4,464 หุ้น ในราคาหุ้นละ 320 บาท (ราคาตามบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2561 ราคาหุ้นละ 319.45 บาท ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,428,480 บาท ให้กับนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยผู้ซื้อเป็นพี่ชายของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์ของการทำรายการ การจำหน่ายเงินลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักของบริษัท และบริหารผลตอบแทนจากการลงทุน โดยบริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทำธุรกิจสถาบันการศึกษา โดยทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 20 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ f200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการขายจำนวน 14,286 หุ้น คิดเป็น 7.14% และสัดส่วนการถือหุ้นหลังการขายจำนวน 9,822ff หุ้น คิดเป็น 4.91%


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ