(เพิ่มเติม) VGI ทุ่มงบ 4.62 พันลบ.เข้าถือหุ้น PLANB สัดส่วน 18.59% ดันส่วนแบ่งตลาดสื่อนอกบ้านกว่า 70% ร่วมกัน

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday March 27, 2019 09:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

(เพิ่มเติม) VGI ทุ่มงบ 4.62 พันลบ.เข้าถือหุ้น PLANB สัดส่วน 18.59% ดันส่วนแบ่งตลาดสื่อนอกบ้านกว่า 70% ร่วมกัน

บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย (VGI) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (26 มี.ค.) อนุมัติเข้าลงทุนในบมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB) โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PLANB จำนวน 352,960,736 หุ้น และการซื้อหุ้นเดิมของ PLANB จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม รวมจำนวน 368,843,969 หุ้น รวมเป็นหุ้นของ PLANB ที่จะได้มาทั้งหมดจำนวน 721,804,705 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 18.59% ในราคาหุ้นละ 6.40 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,619,550,112 บาท

โดยเมื่อวานนี้ บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนกับ PLANB และสัญญาซื้อขายหุ้นเดิมกับนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ และนายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ซึ่งเป็นสัญญาแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PLANB และการซื้อขายหุ้นเดิมจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าวสำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นเดิมจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 27 มี.ค.62

สำหรับการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ PLANB ประกอบด้วย 1. บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 2.บริษัท เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ จำกัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง โดยมีนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วน 100% 3.นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ และ 4.พีที อีลัง มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค (Emtek) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Emtek ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ PLANB ที่จะออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 352,960,736 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 9.09% ในราคาหุ้นละ 6.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,258,948,710.40 บาท และจะเข้าซื้อหุ้น PLANB จากผู้ถือหุ้นเดิมผ่านกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) คิดเป็นสัดส่วน 9.50% ในราคาหุ้นละ 6.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,360,601,401.60 บาท โดยการซื้อหุ้นเดิมของ PLANB จะเกิดขึ้นภายหลังธุรกรรมการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PLANB เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

สำหรับเงินลงทุนจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PLANB และการซื้อหุ้นเดิมของ PLANB จากผู้ขาย ทั้งนี้ เงื่อนไขการกู้ยืมเงินเพื่อมาชำระค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขที่จะกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ภายหลังการเข้าถือหุ้นของ VGI ใน PLANB ครั้งนี้ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ใน PLANB เป็นดังนี้ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ลดถือหุ้นเหลือ 25.86% จากเดิม 28.45% , VGI ถือหุ้น 18.59% ,บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ลดถือหุ้นเหลือ 5.56% จากเดิม 11.30% , นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ลดถือหุ้นเหลือ 3.62% จากเดิมที่ 7.25% และ CLSA LIMITED ซึ่งเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Emtek ลดถือหุ้นเหลือ 4.79% จากเดิมที่ 6.92%

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าทำสัญญาความร่วมทางธุรกิจ (Business Collaboration Agreement) กับ PLANB ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้กำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างบริษัท กับ PLANB ในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยทั้งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีสาระสาคัญ คือ บริษัท และ PLANB จะหารือแนวทางเพื่อนำความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายในธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจอื่น ๆ ที่แต่ละบริษัทมีความชำนาญมาร่วมกันพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยาและสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน

บริษัท และ PLANB จะหารือแนวทางเพื่อจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรสื่อโฆษณาร่วมกัน (Joint Sourcing) เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันยังจะช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) ที่ดีขึ้นและช่วยลดต้นทุนที่ซ้าซ้อนระหว่างกันได้

บริษัท และ PLANB จะหารือแนวทางเพื่อดำเนินการทางการตลาดร่วมกัน เช่น การ Cross-Selling สื่อโฆษณาให้แก่ลูกค้า และ/หรือการซื้อขายสื่อโฆษณาระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัท และ PLANB อาจร่วมนำเสนอสื่อโฆษณาภายใต้แพ็คเกจการขายร่วมกัน เพื่อนำเสนอสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายและครบวงจรยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้น PLANB ครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเชิงกลยุทธ์ให้กับทั้งสองบริษัทผ่านการรวมเครือข่ายและรูปแบบของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) โดยความร่วมมือทางธุรกิจดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

ด้าน PLANB แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 352,960,736 หุ้น พาร์หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ VGI ในอัตราหุ้นละ 6.40 บาท โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งความร่วมมือระหว่าง PLANB และ VGI ครั้งนี้จะทำให้สามารถลดต้นทุน และสร้างผลกำไร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังอนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ให้แก่บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) จำนวน 5,080,000 หุ้น คิดเป็น 20% ของทุนชำระแล้วของ BMN ในราคาหุ้นละ 53 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,240,000 บาท ซึ่งมีผลทำให้ BMN สิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

นายเนลสัน เหลียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ VGI กล่าวว่า การเข้าซื้อหุ้นใน PLANB ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ บริษัทในกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มทางธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสผลักดันการเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างไม่หยุดยั้ง โดยทำให้มีส่วนแบ่งการตลาดสื่อโฆษณานอกบ้านกว่า 70%

ด้วยศักยภาพอันแข็งแกร่งของ 2 ผู้นำตลาดสื่อโฆษณา จะผลักดันให้ทั้งสองบริษัทเป็นผู้นำในตลาดสื่อนอกบ้านของไทย ด้วยกำลังการผลิตสื่อมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท ครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วประเทศ และภูมิภาคอาเซียน ยิ่งไปกว่านั้นการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่ ๆ มาขับเคลื่อนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโซลูชั่นทางการตลาดที่ครบวงจร นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจซึ่งนำไปสู่การสร้างรายได้และกำไรโดยรวมในอนาคต

"การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในความสำเร็จของธุรกิจโฆษณาในอนาคต เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของเรากับแพลนบีจะช่วยผลักดันให้เราเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถรวมการเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผนวกกับแหล่งฐานข้อมูลคุณภาพที่โดดเด่นของ VGI ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในเส้นทางการดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้นำด้านการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมาช่วยสนับสนุนการขายของลูกค้าได้ในทุกขั้นตอนของการสื่อสาร ด้วยอีโคซิสเต็ม (ecosystem) ของเรา"นายเนลสัน เหลียง กล่าว

ด้านนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ PLANB กล่าวว่า แพลนบีเล็งเห็นถึงศักยภาพในความร่วมมือของ 2 บริษัทที่จะสร้างความแข็งแกร่งจากศักยภาพที่แต่ละบริษัทมีอยู่และส่งเสริมให้พันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้สามารถสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย โดยใช้ Offline-to-Online (O2O) Solutions O2O Solutions จาก VGI ร่วมกับเครือข่ายสื่อโฆษณาที่มีความหลากหลายอันดับ 1 ของประเทศไทยพร้อมกับคอนเทนต์คุณภาพของแพลนบี ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

นอกจากนี้จากการร่วมมือกันจะช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยเพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากสื่อโฆษณาดั้งเดิม และสื่อโฆษณาออนไลน์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของทั้งแพลนบี และ VGI ยังคงเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดสื่อโฆษณาโดยรวมมูลค่ากว่า 120,000 ล้านบาท อีกทั้งหวังว่าแพลนบี และ VGI จะได้ร่วมกันสร้างโอกาสในการเติบโตในตลาดสื่อโฆษณษาในอาเซียนต่อไป


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ