BA เผย Q2/63 ขาดทุนอ่วม 2.97 พันลบ.รับผลกระทบโควิดจากการหยุดทำการบินชั่วคราว

ข่าวหุ้น-การเงิน Saturday August 15, 2020 15:48 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2 ของปี 2563 บริษัทฯ หยุดทำการบินทุกเส้นทำงบินชั่วคราวตามนโยบายภาครัฐและประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด19) ตั้งแต่วันที่ 7เมษายน 2563 ทั้งนี้บริษัทฯได้กลับมาทำการบินในเส้นทางภายในประเทศ โดยได้เริ่มเปิดดำเนินการบินเส้นทางกรุงเทพ–สมุย ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563และเปิดดำเนินการบินเพิ่มเติมในเส้นทางกรุงเทพ–เชียงใหม่, กรุงเทพ-สุโขทัย และ กรุงเทพ-ลำปาง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งได้ปรับแผนเส้นทางบินและจำนวนเที่ยวบินให้เหมาะสมกับความต้องการเดินทาง ส่งผลให้ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทฯ มีจำนวนผู้โดยสารลดลงร้อยละ 97.8 เทียบกับปีก่อนหน้ำ มีอัตราขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 47.3

ในไตรมาส 2 ของปี 2563 มีรายได้จากการดำเนินงาน 800.4 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ 5.645.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 85.8 และขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 2,974.8 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 693.9 ล้านบาท

สำหรับผลดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 7,352.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47.0 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าอันเป็นผลมาจากรายได้ของธุรกิจสายการบินปรับตัวลดลงร้อยละ 54.5 ธุรกิจสนามบินลดลงร้อยละ 52.8 และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องลดลงร้อยละ 45.2 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 3,332.8 ล้านบาท เป็นผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 3,313.4 ล้ำนบำท และมีผลขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 1.61 บาท

ส่วนบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (BAC) บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS Ground) และ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จำกัด (WFS-PG Cargo) ได้รับการปรับลดค่าเช่าพื้นที่ในอัตราร้อยละ 50 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563 จากมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการของบมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)หรือ ทอท.

อย่างไรก็ดี ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีประกาศเรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้ำสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วครำว ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้ BAC มีจำนวนอาหารที่ผลิตลดลงร้อยละ 99 จากไตรมาสที่ 2 ของปีก่อนหน้า BFS Ground มีจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการลดลงร้อยละ 84 จากไตรมาสที่ 2 ของปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่าในเดือนมิถุนำยน 2563 จะมีการผ่อนปรนให้เที่ยวบินในประเทศให้บริการได้ในส่วนของ WFS-PG Cargo ถึงแม้ว่าจะมีประกาศจาก กพท. เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว แต่อากาศยานขนส่งสินค้ายังสามารถทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยได้ ทำให้น้ำหนักของสินค้าที่ให้บริการลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 27

บริษัททั้ง 3 แห่ง ได้มีมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยดี อาทิ การจัดการด้านบุคลากร ได้แก่ กำรปรับลดเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงาน การยกเลิกการจ้างและการปรับลดจำนวนพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น โดย BAC ได้มีการปรับลดจำนวนพนักงานลงร้อยละ 30 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด BFS Ground ได้มีการปรับลดจำนวนพนักงานร้อยละ 70 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และ WFS-PG Cargo ลงร้อยละ 15 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ