บอร์ด ARIN มีมติเพิ่มทุน 360 ล้านหุ้นเล็งจัดสรร 3 แนวทางขาย RO-PO-PP

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 23, 2021 18:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. อรินสิริ แลนด์ (ARIN) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.64 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 300,000,000 บาท เป็น 480,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเห็นควรจัดสรรดังนี้

วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนการถือหุ้น

วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชำชนทั่วไป

วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน ทุนชำระแล้ว ส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนหรือไม่เกิน 180,000,000 หุ้น แต่หากเป็นการจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่ม จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน หรือไม่เกิน 120,000,000 หุ้น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน พร้อมกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 25 เมษายน 2564


แท็ก ก.พ.  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ