(เพิ่มเติม) ตลท.รับหุ้น TRV เข้าเทรดตลาด mai วันแรก 2 ธ.ค.กลุ่มสินค้าอุตฯ

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday December 1, 2021 09:43 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ที. อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขาย หลักทรัพย์ว่า "TRV" ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564

TRV ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มผู้ ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร ซีลยางท่อน้ำ เป็นต้น ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนโครงสร้างรายได้ เท่ากับ 44%: 55% : 1% ตามลำดับ โดยช่องทางการจัดจำหน่ายจะเป็นการจำหน่ายตรงให้ผู้ผลิตสินค้า ซึ่งเริ่มต้นด้วยการร่วมกันออก แบบ และผลิตเพื่อส่งมอบตามคำสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้การรับรอง มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016 และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001:2015

TRV มีทุนชำระแล้ว 105.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 155.435 ล้านหุ้น และ หุ้นสามัญเพิ่มทุน 54.565 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งเป็นเสนอขายต่อประชาชน จำนวนไม่ เกิน 52.930 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 0.300 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1.335 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท คิดเป็น มูลค่าระดมทุน 125.50 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 483.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 17.69 เท่า โดยคำนวณกำไร สุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (1 ตุลาคม 2563 ? 30 กันยายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 27.90 ล้านบาท หาร ด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.13 บาท มีบริษัท ไพโอเนีย แอดไว เซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ จำหน่าย

นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TRV เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี TRV มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพการผลิตและการบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการให้สามารถประสานกันเพื่อให้เกิด ของเสียจากการผลิตน้อยที่สุด และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนของบริษัท โดยการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปเป็นเงิน ทุนในการซื้อเครื่องจักร ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ TRV มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักหลัง IPO คือ กลุ่มครอบครัวนวมงคลชัยกิจ ถือหุ้น 62.29% และกองทรัสต์เพื่อกิจการเงิน ร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 2 ถือหุ้น 11.73% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจัดสรรสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อ บังคับของบริษัทฯ

รับหลักทรัพย์             			 : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                			 : บมจ. ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ (TRV)
ชื่อย่อหลักทรัพย์             			 : TRV
ตลาดรอง                	     : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม             		 : สินค้าอุตสาหกรรม
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน       			 : 02 ธ.ค. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย           			 : 02 ธ.ค. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น) 			 : 210,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)     			 : 210,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)          		 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)            		 : 105,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)           		 : 54,565,000
จัดสรรให้แก่              			 : ประชาชนทั่วไป จำนวน 54,565,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)            		 : 2.30
วันที่เสนอขาย IPO            			 : วันที่ 24 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 26 พ.ย. 2564

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ