IIG ออกหุ้นเพิ่มทุนเข้าเทคฯ Lansing Holding 331.45 ลบ.,แจกวอแรนท์ผถห.20:1

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday August 16, 2022 10:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 อนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท แลนซิ่ง โฮลดิ้ง จำกัด (Lansing Holding) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัท แลนซิ่ง บิสสิเนส ซิสเต็ม จำกัด (Lansing) จำนวน 510,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็น 51% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ Lansing ตลอดจนสินทรัพย์หนี้สิน สิทธิหน้าที่และภาระผูกพันทั้งหมด

ภายใต้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 8,723,684 หุ้น หรือคิดเป็น 8.024% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 38.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 331,449,992 บาท ให้แก่ Lansing Holding เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Lansing Holding แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind)

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ Lansing โดยพิจารณาความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต จากการที่ Lansing ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้าน IT Services ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ 1)Software Development 2) IT Consulting and Outsourcing 3) IT Staffing แล 4) IT Security and Assessment

Lansing มีรายได้หลักมาจากสายธุรกิจ IT Staffing ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการจัดหางานสำหรับบุคลากรด้าน IT เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำของลูกค้า นอกจากนี้ Lansing มีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ ซึ่งได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มสื่อสาร รวมทั้งได้พิจารณาต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เกิดขึ้น

บริษัทมองว่ามีโอกาสได้รับเงินปันผลและผลตอบแทนจากการลงทุน หาก Lansing มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดหมาย โดยบริษัทเห็นว่า ผลประกอบการในอดีตของ Lansing มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังมีโอกาสในการเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ Lansing มีความถนัดได้ ทำให้รายได้ของ Lansing มีโอกาสเติบโตที่ชัดเจน

บริษัทมีโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ร่วมกันระหว่างบริษัท และ Lansing โดยเห็นว่าบริษัทและ Lansing มีจุดแข็งที่แตกต่างกัน จากที่บริษัทมีความชำนาญในการวางระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) สำหรับองค์กรต่างๆ ที่มีความต้องการที่หลากหลาย ในขณะที่ Lansing มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านระบบ IT ให้กับลูกค้า และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น Healthcare จะทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจในแนวตั้ง (Vertical Expansion) โดยนำเสนอการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Transformation) แก่ลูกค้า เช่น เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Technology) หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นต้น

*ออก IIG-W1 ให้ผู้ถือหุ้นเดิม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IIG-W1) จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (IIG-W1) อายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 32.00 บาทต่อหุ้น

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร IIG-W1 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ Lansing Holding หรือ ผู้ถือหุ้นของ Lansing Holding ซึ่งจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจากธุรกรรมการจัดสรรห้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดตามข้างต้นจะไม่มีสิทธิได้รับจัดสรร IIG-W1

บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 6,861,842.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 56,861,842.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,723,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 8,723,684 หุ้น ราคาหุ้นละ 38.00 บาทให้แก่ Lansing Holding และรองรับ IIG-W1


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ