NBC เข้าซื้อ มนตรีทรานสปอร์ต มูลค่า 539 ลบ.พร้อมเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "คิงเจน"

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 3, 2022 14:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญใน บมจ.มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น (Montri) จากผู้ถือหุ้นเดิมi ได้แก่ บริษัท พี-เคโอเอ็น จำกัด จำนวน 337,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 90% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของ Montri (ข้อมูลจำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 ก.ย.65) มูลค่าการลงทุนรวม 539 ล้านบาท โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นของ Montri ด้วยเงินสดทั้งจำนวน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แอ๊ดวานซ์ แคปปิตอล เชอร์วิสเซส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของของ Montri ในเรื่อง (ก) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ(ข) ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของราคา และ (ค) ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรายการ

และอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ เพียรเจริญ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่วางลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.65 เป็นต้นไป

พร้อมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ จาก บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) เป็น บมจ. คิง เจน (KGEN)

โดยอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงช่องทางเดียวในวันที่ 2 ธ.ค.65 เวลา 14.00 น. และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 17 ต.ค.65 (Record Date)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ