KTMS ธุรกิจฟอกไตเครือ FVC ลงสนามเทรดตลาด mai วันแรก 23 ธ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday December 22, 2022 09:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ต้อนรับ บมจ. เคที เมดิคอล เซอร์วิส เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "KTMS" ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565

KTMS เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น (FVC) ประกอบธุรกิจให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งในรูปแบบ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (Stand-Alone) และหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล (Outsource) มีบริษัทย่อย 3 บริษัทที่ถือหุ้น 85-100% ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการฟอก เลือดด้วยเครื่องไตเทียม การผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไตเทียม และบริการออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทมีเครื่องไตเทียมจำนวน 254 เครื่อง มีหน่วยไตเทียมจำนวน 20 สาขา แบ่งออก เป็นหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล 17 สาขา และคลินิกเวชกรรมไตเทียม 3 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง และกรุงเทพฯ 2 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 สาขา ภาคเหนือ 4 สาขา ภาคตะวันออก 2 สาขา และภาคตะวันตก 2 สาขา

โดยในงวด 9 เดือนปี 2565 มีสัดส่วนรายได้จากหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล : คลินิกเวชกรรมคิดเป็นร้อยละ 81 : 19 และมีโครงสร้างรายได้ประกอบด้วย การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์และจัด จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการฟอกเลือดฯ : ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไตเทียม : บริการออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทาง การแพทย์ : รายได้อื่น เท่ากับร้อยละ 74: 11: 9: 4: 2 ตามลำดับ

KTMS มีทุนชำระแล้ว 150 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 223.36 ล้านหุ้น และหุ้น สามัญเพิ่มทุน 76.64 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ FVC (Pre-emptive Rights) 7.66 ล้าน หุ้น เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 51.73 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ ของบริษัท 10.35 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 6.90 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2565 ในราคาหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 237.57 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 930 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 37.29 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ซึ่งเท่า กับ 24.94 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.083 บาท โดยมีบริษัทแคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัด จำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นางสาวกาญจนา พงษ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KTMS เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์การเป็นพยาบาลระดับผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไตเทียมมากว่า 15 ปี จึงมีความเข้าใจ และตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยทีมงานที่มี คุณภาพ ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับในวงการไตเทียม ประกอบกับ ดร.วิจิตร เตชะเกษม ผู้ซึ่งมีความสามารถและประสบการณ์ทางด้านระบบ น้ำ จึงทำให้บริษัทสามารถขยายการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร และนับเป็นโอกาสทางธุรกิจของกลุ่ม FVC สำหรับเงินที่ได้จาก การระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนในสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ลงทุนในโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียมและศูนย์บริการ วิศวกรรม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

KTMS มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ FVC ถือหุ้น 53.08% กลุ่มครอบครัวเกียรติชวนันต์ ถือหุ้น 7.67% และกลุ่มครอบครัวเตชะ เกษม ถือหุ้น 5.39% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบ เฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

รับหลักทรัพย์                         : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                           : บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
(KTMS)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                        : KTMS
ตลาดรอง                          : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                        : บริการ
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                   : 23 ธ.ค. 2565
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                      : 23 ธ.ค. 2565
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)             : 300,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                : 300,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                     : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                      : 150,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                      : 76,636,600
จัดสรรให้แก่                         : ประชาชนทั่วไป จำนวน 62,075,640 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 6,897,300 หุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (Pre-Emptive right) จำนวน 7,663,660 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                       : 3.10
วันที่เสนอขาย IPO                       : วันที่ 07 ธ.ค. 2565 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2565


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ