BGT ปันผล 0.60 บ./หุ้น เพิ่มทุน 80 ล้านบาท รองรับจ่ายปันผล 1:1

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 2, 2010 10:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายนพดล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริษัท บมจ.บีจีที คอร์ปอเรชั่น (BGT) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/53 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.53 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 80 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 80 ล้านบาท เป็นทุน 160 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 320 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,324,538.85 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลในอัตรา 0.60 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเท่ากับ 206.50% ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยแบ่งเงินปันผลแยกเป็น จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือเท่ากับ 0.50 บาท/หุ้น จำนวนเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นปันผลจะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 6 พ.ค.53 (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 7 พ.ค.53 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พ.ค.53

มีมติอนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/53 ในวันอังคาร ที่ 27 เม.ย.53

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 80 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 80 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มเติม เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนโดยวิธีการจ่ายเป็นหุ้นปันผลจะทำให้บริษัทสามารถสำรองกระแสเงินสดของบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ